Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Положення про відділ архітектури та містобудування

0

Додаток № 1
до рішення  11 сесії
Чопської міської ради 7 скликання
від 08.07.2016р. № 2

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ архітектури та містобудування Чопської міської ради

 1. Загальні положення

1.1. Відділ архітектури та містобудування Чопської міської ради (надалі – Відділ) є виконавчим органом Чопської міської ради, утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету, заступнику міського голови з питань житлово-комунального господарства.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови.

1.3. Структура, штат та чисельність Відділу визначається рішенням міської ради. Працівників Відділу призначає на посади міський голова. Начальник відділу та працівники Відділу свої функціональні обов’язки здійснюють згідно з цим Положенням та посадовими інструкціями, розробленими начальником Відділу та затвердженими заступником міського голови з питань житлово-комунального господарства. Кваліфікаційні вимоги до освіти та досвіду роботи працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями.

 2. Основні завдання відділу

Основними завданнями відділу є:

2.1  забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території міста;

2.2 аналіз стану містобудування на території міста, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генерального  плану міста та іншої містобудівної документації;

2.3 координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови міста, поліпшення його архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

2.4 забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією.

3. Основні функції відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1 є спеціально    уповноваженим    органом   містобудування   та архітектури, який визначає відповідність намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні;

3.2 бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до міської ради пропозиції з цих питань;

3.3  готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста та проекту місцевого бюджету і подає їх на розгляд до міської ради;

3.4 вносить пропозиції щодо необхідності  коригування генерального плану міста, розроблення плану зонування територій та іншої містобудівної документації;

3.5 організовує проведення громадського обговорення містобудівної документації;

3.6 у випадках, встановлених законодавством розробляє та подає міській раді висновки  щодо відведення земельних ділянок для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, забезпечує контроль за використанням і забудовою території міста, а також можливість  провадження на них запланованої містобудівної діяльності;

3.7  координує діяльність:

- суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови міста, поліпшення його архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища  містобудування  і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини, як єдиного історико-архітектурного комплексу історичної частини міста;

- підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

3.8  надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;

3.9  надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки;

3.10 оформляє паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

3.11 надає дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;

3.12  створює і веде архів містобудівної документації;

3.13  сприяє створенню та оновленню картографічної основи території міста;

3.14 інформує населення про плани розміщення на території міста найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

3.15 сприяє проведенню в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

3.16 сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

3.17 забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції та вживає відповідних заходів;

3.18 формує єдину політику щодо естетичного вигляду об’єктів архітектури в системі існуючої забудови міста;

3.19 для професійного обговорення проектних рішень у сфері містобудування при відділі утворюється архітектурно-містобудівна рада, яка провадить свою діяльність відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівну раду.

Склад ради та положення про неї затверджується виконавчим комітетом чопської міської ради за поданням начальника відділу;

3.20 відділ виконує інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

4. Повноваження та відповідальність начальника відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду виключно за результатами конкурсу, та звільняється  з  посади  міським головою.

4.2. Начальник відділу за посадою є головним  архітектором міста.

Начальник відділу:

4.1. здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед Чопським міським головою за виконання покладених на відділ завдань;

4.2. затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між спеціалістами відділу та визначає ступінь їх відповідальності, очолює та контролює їх роботу;

4.3.  виносить на розгляд Чопської міської ради, її виконавчого комітету і міського голови проекти рішень та розпоряджень, пропозиції та службові запити з питань, які входять до компетенції відділу;

4.4.  проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень  відділу;

4.5.   здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

Головний архітектор:

4.6. погоджує містобудівне та архітектурне проектне рішення об’єктів, розташованих в     історичній частині  міста,  історичних  ареалах,  на  магістралях  та  площах загальноміського значення;

4.7. у межах  чинного законодавства  здійснює  творчу діяльність, пов’язану з проектуванням    об’єктів   архітектури,   які   передбачені   для будівництва  на  території міста. У таких випадках  погодження відповідних архітектурних рішень здійснюється органами містобудування та архітектури вищого рівня;

4.8. створює і очолює в необхідних випадках тимчасові творчі колективи, експертні групи із залученням до роботи в них архітекторів  та інших спеціалістів;

4.9.  є головою архітектурно-містобудівної ради;

4.10.  має печатку;

4.11.  здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства;

5. Взаємодія з іншими підрозділами

5.1. Відділ у своїй діяльності взаємодіє з відділами, управліннями та іншими виконавчими органами ради, а також з підприємствами, установами та організаціями  незалежно від форми власності та підпорядкування.

6. Відповідальність

6.1. Начальник і працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій згідно з законодавством.