Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Положення про відділ міського господарства

0

Додаток № 3
до рішення  11 сесії
Чопської міської ради 7 скликання
від 08.07.2016р. № 2

ПОЛОЖЕННЯ
про Відділ міського господарства Чопської міської ради

 1. Загальні положення

1.1. Відділ міського господарства Чопської міської ради (надалі – Відділ) є виконавчим органом Чопської міської ради, утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету, заступнику міського голови з питань житлово-комунального господарства.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови.

1.3. Структура, штат та чисельність Відділу визначається рішенням міської ради. Працівників Відділу призначає на посади міський голова. Начальник відділу та працівники Відділу свої функціональні обов’язки здійснюють згідно з цим Положенням та посадовими інструкціями, розробленими начальником Відділу та затвердженими заступником міського голови з питань житлово-комунального господарства. Кваліфікаційні вимоги до освіти та досвіду роботи працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Готує пропозиції щодо визначення балансоутримувача комунального майна, погоджує кошторис на утримання цих об’єктів в разі відсутності комунального підприємства з надання цих послуг,

2.2 Координує діяльність комунальних підприємств і установ житлово-комунального господарства, погоджує їх перспективні плани роботи, вирішує питання їх розміщення, спеціалізації і розвитку;

2.3. Вносить пропозиції власнику майна щодо відчуження у комунальну власність міста належного йому майна, а також готує питання про приватизацію майна, що перебуває у комунальній власності іншим власникам;

2.4. Веде облік нежилих приміщень на території міста, вносить пропозиції щодо їх використання та ефективного розпорядження ними;

2.5. Подає пропозиції щодо надання дозволів на знесення деревонасаджень у встановленому порядку;

2.6. Здійснює контроль за правильним використанням цін і тарифів на послуги, які надаються комунальними підприємствами;

2.7. Подає на затвердження міської ради розрахунки до бюджету про необхідні кошти на капітальний ремонт і поточне утримання доріг, об’єктів благоустрою та комунального господарства;

2.8. Вносить пропозиції щодо створення та використання резервних та цільових фондів для кредитування цільових програм;

2.9. Надає  методичну і консультативну допомогу підприємствам і організаціям в межах своїх повноважень.

2.10. Забезпечує ведення житлової черги та реалізацію положень законодавства в сфері житлових прав громадян, підготовку рішень щодо приватизацію житла.

3. Права відділу

3.1. З метою забезпечення виконання своїх функцій Відділ має право отримувати в установленому порядку інформацію, документи та інші матеріали, що необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.2. У встановленому порядку залучати спеціалістів до розгляду питань, що входять до компетенції відділу.

3.3. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

3.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який  призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

4.2. Начальник відділу зобов’язаний забезпечити належне та своєчасне виконання покладених на відділ завдань.

5. Взаємодія з іншими підрозділами

5.1. Відділ у своїй діяльності взаємодіє з відділами, управліннями та іншими виконавчими органами ради, а також з підприємствами, установами та організаціями  незалежно від форми власності та підпорядкування.

6. Відповідальність

6.1. Начальник і працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій згідно з законодавством.. .