Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Положення про Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

0

Додаток № 4
до рішення 26 сесії 7 скликання
Чопської міської ради
від 20.12.2017 р. № 16 

ПОЛОЖЕННЯ
про Чопський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Чопської міської ради

1. Чопський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Чопської міської ради (надалі — центр) є спеціальним закладом, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги і входить до складу виконавчих органів міської ради, утворюється міською радою, є підзвітними і підконтрольними міській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету, міському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Діяльність центру спрямовується виконавчим органом з питань соціального захисту населення Чопської міської ради.

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

3. Центр неприбуткова установа, є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.

4. Центр самостійно представляє свої інтереси в судах, може виступати як позивач, відповідач або третя особа.

5. Відповідно до покладених на Центр повноважень та завдань розробляє проекти рішень Чопської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядження Чопського міського голови, доповідає по них на засіданнях відповідних органів.

6. Майно центру є комунальною власністю територіальної громади міста Чоп і належить центру на праві оперативного управління.

7. Центр не має права без згоди засновника відчужувати, віддавати в заставу майно.

8. Основними принципами діяльності центру є:

законність;

соціальна справедливість;

раннє виявлення та надання допомоги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

доступність та відкритість;

конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

додержання і захист прав людини;

адресність та індивідуальний підхід;

добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

9. Основними завданнями центру є:

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.

10. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює заходи щодо:

виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

соціальної та/або психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи;

3) надає соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі особам, які постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі людьми та у разі потреби здійснює їх соціальний супровід;

4) за повідомленням установ виконання покарань здійснює соціальний патронаж осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

5) впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;

6) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному центру та відповідному місцевому органу виконавчої влади.

11. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку розпорядженням міського голови.

12. Директор центру:

здійснює загальне керівництво діяльністю центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень, дотримання законодавства про звернення громадян, про доступ до публічної інформації та про захист персональних даних;

складає, в межах передбачених на ці цілі коштів, та затверджує в установленому порядку за погодженням з міським головою штатний розпис та кошторис центру;

видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

представляє центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції центру;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами центру;

утворює в центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників центру;

приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників центру.

здійснює функції спеціаліста з соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

13. Діяльність центру фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Фінансування видатки на конкретні цілі в межах кошторисних призначень здійснюються центром виключно після погодження з міським головою. Центр надає послуги на безоплатній основі.

14. Центр утримується за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, передбачених (не заборонених) законом. Кошторис та штатний розпис центру в межах коштів, передбачених на ці цілі, розробляється і затверджується директором центру та погоджується міським головою.

15. Доходи Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених у даному Положенні.

16. Заборонено розподіл отриманих доходів або їх частини серед засновників (учасників), членів установи, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

17. Структура, штат та чисельність центру затверджується міською радою.

18. Працівники центру приймаються на службу та звільняються зі служби міським головою за погодження з директором центру. Кадрова робота в центрі забезпечується Чопською міською радою.

19. Ведення бухгалтерського обліку в центрі здійснюється централізованою бухгалтерією – Відділом централізованого бухгалтерського обліку Чопської міської ради.

20. Місце знаходження центру: 89502, Закарпатська обл., місто Чоп, вулиця Залізнична, будинок 1.

21. Майно Центру є комунальною власністю територіальної громади міста Чоп і належить Центру на правах оперативного управління. В разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Центру його активи та майно повертаються Чопській міській раді.