Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Положення про місцеві ініціативи в місті Чоп

0

Додаток 2
до Статуту територіальної
громади міста Чоп,
затвердженого рішенням 19 сесії
Чопської міської ради
VII скликання
від 14.02.2017 р. №  7

Положення
про місцеві ініціативи в місті Чоп

 

Розділ І. Загальні положення

Глава 1. Право членів територіальної громади на місцеву ініціативу

1.1. Місцева ініціатива – одна із форм участі членів територіальної громади міста Чоп (далі – членів громади) у здійсненні місцевого самоврядування.

1.2. Місцева ініціатива – офіційна письмова пропозиція з питань, які віднесені до відання місцевого самоврядування, внесена в порядку, передбаченому цим Положенням, для розгляду на відкритому засіданні міської ради та прийняття відповідного рішення.

1.3. У порядку місцевої ініціативи члени громади можуть внести питання або проект рішення для розгляду на відкритому засіданні ради.

1.4. Місцева ініціатива може бути внесена безпосередньо членами громади, які досягли 18 років, або громадськими об’єднаннями, благодійними організаціями, органами самоорганізації населення (далі – ОСН), об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ).

Глава 2. Предмет місцевої ініціативи

2.1. Предметом місцевої ініціативи можуть бути будь-які питання, віднесені до відання місцевого самоврядування.

Розділ ІІ. Внесення місцевої ініціативи

Глава 1. Ініціатори внесення місцевої ініціативи

1.1. Ініціаторами внесення місцевої ініціативи на розгляд міської ради можуть бути:

1.1.1. Відповідна кількість членів громади (згідно з главою 3 розділу ІІ цього Положення).

 1.1.2. Не менше трьох громадських об’єднань, благодійних організацій, ОСН або ОСББ.

 Глава 2. Подання місцевої ініціативи

2.1. Для внесення питань або проекту рішення для розгляду на засіданні міської  ради на ім’я міського голови (в разі його відсутності – особи, що виконує його обов’язки) подається повідомлення про внесення місцевої ініціативи, оформлене згідно з додатком 1 до цього Положення.

2.2. У повідомлені про внесення місцевої ініціативи обов’язково зазначається:

2.2.1. Перелік чітко сформульованих питань для розгляду на засіданні міської ради та/або назва проекту рішення ради.

2.2.2. Прізвища, імена і по батькові, адреси реєстрації та контакти членів ініціативної групи.

2.2.3. Прізвище, ім’я і по батькові, контакти уповноваженого представника ініціативної групи.

2.3. Якщо ініціаторами внесення місцевої ініціативи є члени громади, до повідомлення також додаються підписні листи, оформлені відповідно до додатка 2 до цього Положення.

2.4. Якщо ініціатором внесення місцевої ініціативи є громадські об’єднання, благодійні організації, ОСН, ОСББ, то повідомлення про внесення місцевої ініціативи підписують керівники із зазначенням повної назви організації та її місцезнаходження.

2.5. Якщо в порядку місцевої ініціативи подається проект рішення міської ради,  до повідомлення також додається повний текст проекту рішення ради.

2.6. У разі необхідності уповноважений виконавчий орган міської ради готує:

2.6.1. Аналіз регуляторного впливу (відповідно до статті 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності”, якщо в порядку місцевої ініціативи подається проект регуляторного акта).

2.6.2. Бюджетне або інше фінансове обґрунтування, висновки та рекомендації, передбачені вимогами Регламенту ради.

2.7. До проекту рішення, запропонованого ініціаторами внесення місцевої ініціативи додаються відповідні документи.

Глава 3. Збір підписів членів територіальної громади міста Чоп

3.1. Для внесення місцевої ініціативи ініціативній групі необхідно зібрати підписи 50 членів громади, які досягли 18 років та зареєстровані в межах територіальної громади міста Чоп.

3.2. Якщо ініціаторами внесення місцевої ініціативи є три громадських об’єднання, благодійні організації, ОСН або ОСББ, збирати підписи членів територіальної громади не потрібно, дана ініціатива підтверджується протокольно.

3.3. Ініціативна група збирає підписи членів громади на підписних листах, оформлених відповідно до додатка 2 до цього Положення.

 3.3.1. Підписні листи мають містити такі дані:

а) прізвище, ім’я та по батькові підписанта;

б) дата та рік народження;

в) адреса реєстрації;

г) особистий підпис.

Глава 4. Реєстрація місцевої ініціативи

4.1. З моменту отримання міською радою повідомлення про внесення місцевої ініціативи уповноважений виконавчий орган  міської ради зобов’язаний:

4.1.1. Впродовж 1 робочого дня зареєструвати повідомлення про внесення місцевої ініціативи у Реєстрі інструментів громадської участі у місті Чоп (додаток 3 до Положення).

4.1.2. Впродовж 5 робочих днів забезпечити розміщення повного тексту повідомлення про внесення місцевої ініціативи, а також усіх додатків до нього, на офіційному  веб-порталі Чопської міської ради в мережі Інтернет у спеціальному розділі “Громадянам/Громадська участь” (підрозділ “Місцеві ініціативи”), при цьому вилучаються відомості про фізичну особу (персональна інформація).

Глава 5. Перевірка поданих документів

5.1. Уповноважений виконавчий орган міської ради  впродовж  3 робочих днів з моменту реєстрації повідомлення про внесення місцевої ініціативи здійснює перевірку поданих документів на відповідність вимогам цього Положення та приймає одне з таких рішень:

5.1.1. Передати місцеву ініціативу для підготовки до розгляду на відкритому засіданні  міської ради.

5.1.2. Відмовити у винесенні місцевої ініціативи на засідання міської ради відповідно до пункту 5.2. цієї глави.

5.1.3. Повернути повідомлення про внесення місцевої ініціативи для усунення недоліків.

5.2. Про прийняте рішення в межах цього ж триденного строку повідомляють уповноваженого представника ініціативної групи в письмовій формі, зазначаючи номер реєстрації у Реєстрі інструментів громадської участі у місті Чоп, а також: або дату передання місцевої ініціативи для підготовки до розгляду на відкритому засіданні міської ради, або підстави повернення повідомлення про внесення місцевої ініціативи для усунення недоліків, або підстави відмови у винесенні на засідання міської ради відповідно до пунктів 5.1, 5.3, 5.4 цієї  глави.

5.3. Місцева ініціатива не вноситься на засідання міської ради, про що повідомляється членів громади на офіційному веб-порталі Чопської міської ради в мережі Інтернет у спеціальному розділі “Громадянам/Громадська участь” (підрозділ “Місцеві ініціативи”)  виключно у таких випадках:

5.3.1. Предмет місцевої ініціативи не відноситься до відання місцевого самоврядування.

5.3.2. Місцева ініціатива подана ініціаторами, не передбаченими  главою 1 розділу ІІ цього Положення.

5.4. Повідомлення про внесення місцевої ініціативи може бути повернуто для усунення недоліків за наявності однієї або двох таких підстав:

5.4.1. Не дотримано вимог до оформлення повідомлення про внесення місцевої ініціативи, передбачених главою 2 розділу ІІ цього Положення;

5.4.2. Недостатня кількість підписів членів громади, передбачених главою 3 розділу ІІ  цього Положення.

5.5. Ініціатори внесення місцевої ініціативи мають усунути виявлені недоліки та повторно подати місцеву ініціативу до міської ради впродовж 5 робочих днів з моменту отримання відповідного письмового повідомлення уповноваженим представником ініціативної групи. У разі якщо недоліки в цей строк не усунуто, місцева ініціатива залишається без розгляду, про що повідомляється членів  громади на офіційному  веб-порталі Чопської міської ради в мережі Інтернет  у спеціальному розділі “Громадянам/Громадська участь” (підрозділ “Місцеві ініціативи”).

5.6. Інформація про передачу місцевої ініціативи для підготовки до розгляду на відкритому засіданні міської ради, повернення для усунення недоліків чи відмова у винесенні місцевої ініціативи на засідання міської ради впродовж одного робочого дня розміщується на офіційному веб-порталі Чопської міської ради в мережі Інтернет у розділі “Громадянам/Громадська участь” (підрозділ “Місцеві ініціативи”).

Розділ ІІІ. Розгляд місцевої ініцітиви

Глави 1. Підготовка місцевої ініціативи до розгляду на засіданні міської ради

1.1. Міська рада організовує підготовку місцевої ініціативи до розгляду на відкритому засіданні міської ради відповідно до вимог Регламенту міської ради, про що повідомляє уповноваженого представника ініціативної групи.

1.2. Розгляд проекту рішення міської ради або питання, поданого в порядку місцевої ініціативи, відбувається за обов’язкової участі членів ініціативної групи. Члени ініціативної групи обов’язково запрошуються на засідання постійних комісій міської ради та беруть участь у всіх засіданнях з питань місцевої ініціативи.

1.3. Про дату і час розгляду поданої місцевої ініціативи постійними комісіями міської ради повідомляється членів громади на офіційному
веб-порталі Чопської міської ради в мережі Інтернет у спеціальному розділі “Громадянам/Громадська участь” (підрозділ “Місцеві ініціативи”) не менше ніж за  3 робочі дні до дня розгляду, а про результати розгляду – не пізніше 5 робочих днів з дня проведення засідань.

Глава 2. Розгляд місцевої ініціативи на відкритому засіданні міської ради

 2.1. Розгляд проекту рішення чи питання, поданого в порядку місцевої ініціативи, відбувається відповідно до вимог Регламенту  міської ради.

2.2. Постійні комісії міської ради проводять засідання, на яких розглядають проект рішення чи питання, подані в порядку місцевої ініціативи, за обов’язкової участі членів ініціативної групи та складають висновки і рекомендації в межах своєї компетенції.

Глава 3. Участь членів ініціативної групи

3.1. Члени ініціативної групи обов’язково беруть участь у засіданні міської ради під час розгляду проекту рішень міської ради або питань, поданих у порядку місцевої ініціативи.

3.2. Уповноважений представник ініціативної групи виступає на засіданнях комісій та засіданні міської ради із доповіддю з питання місцевої ініціативи та відповідає на запитання депутатів міської ради згідно з Регламентом міської ради. На прохання доповідача на запитання депутатів міської ради можуть відповідати інші члени ініціативної групи, присутні на засіданні міської ради. Рада з числа депутатів може призначити співдоповідача з питання місцевої ініціативи.

Глава 4. Прийняття рішень з питань місцевої ініціативи

 4.1. Після обговорення проекту рішення, поданого в порядку місцевої ініціативи, він обов’язково ставиться на голосування.

 4.2. Міська рада в межах своїх повноважень може:

4.2.1. Прийняти проект рішення, поданий у порядку місцевої ініціативи.

4.2.2. Відхилити проект рішення, поданий у порядку місцевої ініціативи.

4.2.3. Відправити проект рішення, поданий у порядку місцевої ініціативи, на доопрацювання.

4.3. Міська рада може розглянути власний альтернативний проект рішення з питання місцевої ініціативи виключно після розгляду проекту, поданого у порядку місцевої ініціативи.

4.4. За результатами розгляду питань, поданих у порядку місцевої ініціативи, міська рада приймає рішення.

Глава 5. Доопрацювання проекту рішення, поданого в порядку місцевої ініціативи

5.1. У випадку прийняття  рішення про доопрацювання проект рішення доопрацьовується за обов’язкової участі ініціативної групи з обов’язковим винесенням узгодженого з членами ініціативної групи допрацьованого проекту рішення на наступне чергове засідання міської ради. Рішення про доопрацювання може прийматися радою не більше одного разу. Повторне відправлення проекту на доопрацювання не допускається.

Глава 6. Оприлюднення рішення міської ради за результатами розгляду місцевої ініціативи

 6.1. Прийняте  рішення міської ради за результатами розгляду місцевої ініціативи впродовж 5 робочих днів надсилається уповноваженому представнику ініціативної групи та оприлюднюється в порядку, передбаченому для оприлюднення рішень міської ради, а також на офіційному  веб-порталі Чопської міської ради в мережі Інтернет  у спеціальному розділі “Громадянам/Громадська участь” (підрозділ “Місцеві ініціативи”) іншими способами з метою ознайомлення якомога більшої кількості членів громади.

Глава 7. Дії та бездіяльність службових та посадових осіб, які можна оскаржити

7.1. Члени громади мають право оскаржити:

7.1.1. Безпідставне повернення повідомлення про внесення місцевої ініціативи для усунення недоліків, не реєстрацію, невчасну реєстрацію місцевої ініціативи, неправомірну відмову в розгляді місцевої ініціативи.

7.1.2. Недотримання посадовими та службовими особами строків, передбачених цим Положенням.

7.1.3. Бездіяльність щодо розгляду місцевої ініціативи чи неприйняття рішення за результатами розгляду місцевої ініціативи.

7.1.4. Невиконання вимог щодо оприлюднення інформації та документів, що стосуються ініціювання, підготовки, розгляду місцевої ініціативи та прийняття рішення за його результатами.

7.1.5. Неповідомлення уповноваженого представника ініціативної групи про розгляд місцевої ініціативи.

7.1.6. Розгляд місцевої ініціативи органами міської ради чи самою міською радою без участі ініціативної групи, ненадання можливості для виступу.

7.1.7. Інші дії чи бездіяльність, що порушують вимоги цього Положення.

Глава 8. Правові наслідки порушення вимог цього Положення

8.1. Порушення міською радою вимог цього Положення та порядку розгляду поданої місцевої ініціативи може бути підставою для скасування прийнятих  рішень.