Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Про зміни в антикорупційному законодавстві

0

26 квітня 2015 року набрав чинності Закон України “Про запобігання корупції”, який запроваджує чіткий механізм формування та реалізації антикорупційної політики, відповідальність за корупційні правопорушення, а також принципи міжнародної співпраці у цій сфері.
Відповідно до цього Закону особи, які були обрані або призначені на посади державних службовців, зобов’язуються передати в управління іншій особі належні їм корпоративні права. Передача корпоративних прав може здійснюватися шляхом укладання: договору управління майном, договору про управління цінними паперами або договору з компанією з управління активами про створення венчурного пайового інвестиційного фонду.
Крім того, Закон передбачає створення Національної комісії з питань запобігання корупції та визначає вимоги до її членів. Національна комісія з питань запобігання корупції створюється відповідно до рішення Кабінету Міністрів України, як спеціальний державний орган відповідальний за створення та виконання антикорупційної політики.
Крім того зазначеним Законом передбачено ряд інших нововведень, зокрема: – матиме місце зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів, яке здійснюється шляхом: 1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів; 2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень; 3) обмеження доступу особи до певної інформації; 4) перегляду обсягу службових повноважень особи; 5) переведення особи на іншу посаду; 6) звільнення особи;
–  особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування щорічно до 1 квітня повинні подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за минулий рік за формою, іцо визначається Національним агенством;
–  Національне агентство забезпечуватиме відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства;
–  повна перевірка декларації здійснюється протягом 90 днів із дня подання декларації і полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення;
–  Національне агентство здійснюватиме вибірковий моніторинг способу життя суб’єктів декларування з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
–  в обов’язковому порядку антикорупційна програма затверджується керівниками державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 %), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує 70 млн.;
–  змінюються обсяги відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. Зокрема, внесено зміни до статтей 172-4 – 172-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими передбачено відповідальність за порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунку, порушення вимог фінансового контролю, порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв”язку з виконанням службових повноважень. Санкціями зазначених статтей значно збільшено розміри штрафів. Крім того, Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено новою статтею 188-46, яка передбачає відповідальність за невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції.