Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Положення про старосту

0

Додаток 1 до рішення 1 сесії 8 скликання,
2-ге засідання
Чопської міської ради
від 15 грудня 2020 року № 8

Положення про старосту

І. Загальні положення

1.1. Положення про старосту (далі – Положення) розроблене відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших законодавчих актів України, що визначає правовий статус старости, його права і обов’язки, порядок його затвердження та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости села (сіл) відповідних старостинських округів Чопської міської територіальної громади (далі – староста).

1.2. Положення затверджується виключно на пленарному засіданні Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області (далі – міська рада).

1.3. Перелік населених пунктів Чопської міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області, в яких запроваджується посада старости, затверджується Чопською міською радою. В населеному пункті, який є адміністративним центром Чопської міської  територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області, посада старости не запроваджується.

ІІ. Правовий статус старости

2.1. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, який затверджується міською радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови. Староста представляє інтереси відповідного села (сіл), які перебувають у складі Чопської міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області та здійснює свої повноваження на постійній основі.

2.2. Правовий статус старости визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законодавчими актами України, та цим Положенням.

2.3. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області, де представляє інтереси мешканців відповідного села (сіл).

2.4. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено законами України;

2.6. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді і підконтрольний міському голові.

2.7. Діяльність старости фінансується за рахунок бюджету Чопської міської ради.

ІІІ. Повноваження, права та обов’язки старости

3.1. В межах своїх повноважень, відповідно до статті 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», староста:

1) представляє інтереси жителів відповідного села (сіл) у виконавчих органах міської ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях міської ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села (сіл);

4) сприяє жителям відповідного села (сіл) у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

5) бере участь в організації виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень голови на території відповідного села (сіл) відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проекту міського бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проектів рішень міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села (сіл) та інформує міського голову, виконавчі органи міської ради про його результати;

11) отримує від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі (селах);

13) здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

3.2. Староста має право:

1) офіційно представляти інтереси жителів села (сіл) у виконавчих органах ради; брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій;

2) одержувати безоплатно від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб, що розташовані на території відповідного старостинського округу, інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) вносити пропозиції до виконавчого комітету ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу;

4) взаємодіяти з міською радою, підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності та їх посадовими особами, що розташовані на території відповідного старостинського округу, громадським об’єднаннями, які діють на території територіальної громади, а також іншими суб’єктами та інстанціями;

5) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідної територіальної громади;

3.3. Староста зобов’язаний:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, статуту територіальної громади, регламентів міської ради та виконавчого комітету, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з територіальною громадою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, громадою та її членами;

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету міської ради, виконувати доручення міської ради, її виконавчого комітету, міського голови, інформувати їх про виконання доручень;

3) сприяти виконанню на території відповідного старостинського округу програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням ради, інших актів ради та її виконавчого комітету, вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради пропозиції з цих питань;

4) вести прийом членів громади в межах відповідного старостинського округу згідно з визначеним графіком прийому, здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

5) відповідати за стан довкілля, стан об’єктів інфраструктури, громадський правопорядок на території відповідного старостинського округу;

6) вести облік та узагальнювати пропозиції членів громади у межах відповідного старостинського округу з питань соціально-економічного та культурного розвитку цього старостинського округу, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

7) приймати від членів територіальної громади у межах старостинського округу заяви, адресовані міській раді та її виконавчому комітету та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням;

8) здійснювати моніторинг благоустрою відповідного старостинського округу, вживати заходів до його підтримання в належному стані;

8) сприяти проведенню контрольних заходів на території відповідного старостинського округу (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

9) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідного старостинського округу;

10) сприяти діяльності органу (органам) самоорганізації населення відповідного старостинського округу;

11) не допускати на території відповідного старостинського округу дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

12) не рідше одного разу на рік звітувати про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін;

18) виконувати поточні доручення міської ради та її виконавчого комітету, міського голови, звітувати про їх виконання;

19) виконувати інші обов’язки, визначені діючим законодавством, цим Положенням, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

3.4. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

3.5. Здійснення контролю за дотриманням вимог пункту 3.4 цього Положення, надання старості консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену радою.

 IV. Порядок обрання та припинення повноважень старости

4.1. Староста затверджується міською радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови.

4.2. Старостою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Старостою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

4.3. Повноваження старости починаються з моменту складання ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» після прийняття відповідного рішення про його затвердження на пленарному засіданні міської ради.

4.4. Повноваження старости припиняються достроково у разі:

1) його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень старости;

2) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) набуття громадянства іншої держави;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;

7) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

8) його смерті;

4.6. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, це положення, інші нормативно-правові акти, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

 V. Організація діяльності старости

5.1. Місце, режим та графік роботи старости визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими розпорядчими документами.

5.2. Час особистого прийому жителів старостою встановлюється розпорядженням міського голови.

5.3. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється за рахунок бюджету міської ради.

5.4. В разі тимчасової відсутності старости, його посадові обов’язки можуть бути покладені на іншу посадову особу визначену розпорядженням Чопського міського голови.

 VI. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

6.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями відповідного села (сіл) та Чопською міською радою.

6.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного села (сіл) на відкритій зустрічі з громадянами.

6.3. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

6.4. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.