Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Статут закладу дошкільної освіти «Казка»

Дата: 16.08.2021 10:53
Кількість переглядів: 854

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 3 сесії 8 скликання
Чопської міської ради
Ужгородського району
Закарпатської області
від 02.03.2021р. № 19

 С Т А Т У Т
Закладу дошкільної освіти «Казка» м. Чоп
Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області

І. Загальні положення

1.1. Заклад дошкільної освіти «Казка» м. Чоп Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області (далі – заклад освіти)  знаходиться у комунальній власності Чопської міської ради Закарпатської області.

1.2.Заклад освіти має повне та скорочене найменування:

- повне: Заклад дошкільної освіти «Казка» м. Чоп Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області;

- скорочене: ЗДО «Казка» м. Чоп.

1.3. Юридична адреса закладу: 89502, Закарпатська область, Ужгородський р-н, м. Чоп, вулиця Миру, 8.

1.4. Засновником закладу освіти є Чопська міська рада (ЄДРПОУ 04053737),  (далі – Засновник). Уповноваженим органом управління закладом освіти є управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради Закарпатської області (далі – Орган управління).

1.5. Засновник або уповноважений Орган управління здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей через управління освіти, культури, молоді та спорту Чопської міської ради.

1.6. Заклад освіти є юридичною особою і діє на підставі Статуту, який затверджується Засновником, має круглу печатку встановленого зразка, бланки з власними реквізитами.

1.7. Заклад освіти  в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 (зі змінами та доповненнями), наказами Міністерства освіти та науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та власним Статутом.

1.8. Дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні.

1.9. Держава надає всебічну допомогу сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини; забезпечує права дитини на доступність і безплатність обов’язкової дошкільної освіти у межах державних вимог.

1.10. Заклад освіти надає дошкільну освіту: громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, у порядку встановленому для громадян України.

1.11. Завданнями дошкільної освіти є:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної мови, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду та готовності продовжувати освіту;

- надати дитині доступний віку обсяг інформації та навчити практично засвоювати важливі уміння та навички (набути компетентностей), опанувати систему моральних цінностей, отримати життєвий та соціальний досвід спілкування та поведінки.

1.12. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Законом України  «Про дошкільну освіту» та даним Статутом.

1.13. Мова навчання у дошкільному закладі визначається відповідно до Конституції України і Закону України «Про мову».

1.14. Заклад дошкільної освіти в установленому порядку здійснює міжнародні зв’язки за погодженням із Засновником, відповідно до Закону України «Про освіту».

1.15. Заклад дошкільної освіти має відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

- формування життєвої компетенції дошкільників через основні лінії Базового компоненту дошкільної освіти та державні  освітні програми;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

ІІ. Комплектування закладу дошкільної освіти

2.1. Заклад освіти розрахований на 247 місць.

2.2. Прийом дітей до закладу освіти здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

- заяви батьків або осіб, які замінюють;

- медичної довідки про стан здоров’я дитини;

- карти профщеплень дитини;

- свідоцтва про народження.

2.3. Групи  комплектуються за віковими ознаками: одновікові, різновікові, інклюзивні, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах освіти з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

2.4. Кількість дітей у групах:

- ясельна група – до 15 дітей;

- дошкільного віку – до 20 дітей;

- різновікові групи – до 15 дітей;

- в оздоровчий період – 15 дітей;

- інклюзивна група – до 15 дітей, не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами.

Засновник може встановлювати меншу наповнюваність груп дітьми в закладі освіти залежно від демографічної ситуації.

2.5. За дитиною зберігається місце в закладі освіти у разі її хвороби, карантину, хвороби або відпустки матері, на час щорічної відпустки батьків, а також 75 днів у літній період незалежно від періоду і тривалості їх відпустки.

2.6. Відрахування дітей з закладу освіти може здійснюватись на підставі:

- медичної довідки про стан здоров’я дитини;

- при невиконанні батьками угоди між дошкільним закладом і батьками;

- коли дитина без поважних причин не відвідує заклад більше місяця;

- у разі невнесення плати за утримання дитини після двох місяців.

2.7. Термін повідомлення батьків про відрахування дитини – 10 календарних днів.

ІІІ. Режим роботи закладу дошкільної освіти

3.1. Режим роботи закладу освіти, тривалість і перебування в ньому дітей встановлюється його Засновником відповідно до законодавства України за погодженням із управлінням освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.

3.2. Заклад дошкільної освіти з денним перебуванням дітей працює в режимі п’ятиденного робочого тижня, протягом 12-ти годин. Вихідні дні – субота, неділя, святкові та неробочі дні.

3.3. За бажанням батьків у закладі освіти може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні.

3.4. У разі потреби графік та режим роботи закладу може змінюватися за погодженням з Органом управління.

ІV. Організація освітнього процесу

4.1. Навчальний рік у закладі освіти починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період з 1 червня по 31 серпня.

4.2. Освітній процес здійснюється за Базовим компонентом дошкільної освіти, забезпечується державними освітніми програмами.

4.3. Організація інклюзивних груп для реалізації прав дітей з особливими освітніми потребами з їх можливостями і здібностями, здійснювати соціальну адаптацію та інтегрувати в суспільство.

4.4.  У закладі освіти визначена українська і угорська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовою програмою дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини, за рахунок коштів батьків на основі угоди між батьками та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини.

 V. Учасники освітнього процесу

5.1. Учасниками освітнього процесу  у сфері дошкільної освіти є:

- діти дошкільного віку;

- директор;

- педагогічні працівники;

- технічні працівники та навчально-допоміжний персонал;

- медичні працівники;

- батьки (особи, які їх замінюють);

- фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

5.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: грошова премія, цінні подарунки, подяки, грамоти, нагрудні знаки, педагогічні звання.

5.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя.

5.4. Права батьків та осіб, які їх заміняють:

-  обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти з питань освітньої діяльності дітей;

- брати участь у покращенні організації освітньо-виховної діяльності та зміцнення матеріальної бази закладу;

-  захищати в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних і судових органах законні інтереси дітей;

-  заслуховувати звіти директора та вихователів закладу освіти про роботу у вікових групах.

Батьки і особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • вносити плату за утримання дитини в закладі освіти у встановленому порядку;
 • своєчасно сповіщати заклад освіти про можливу відсутність або хворобу дитини;
 • в разі невідвідування дитиною закладу протягом 3-х днів, батьки зобов’язані подати довідку про стан здоров’я дитини;
 • у разі невиконання обов’язків батьків, передбачених чинним законодавством України, заклад освіти може виступити позивачем до суду про позбавлення їх батьківських прав.

5.5. На посаду педагогічного працівника  закладу освіти призначається особа яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Педагогічні працівники приймаються на роботу директором закладу освіти.

5.6. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір, розробку та застосування методик навчання і виховання дітей за погодженням з педагогічною радою;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- на підвищення кваліфікації в педагогічних вищих закладах, аспірантури та інших навчальних закладах;

- вимагати від директора закладу освіти створення умов для здійснення освітньо-виховної діяльності з дітьми;

- користування подовженою оплачуваною відпусткою;

- на захист професійної честі, гідності;

- дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання;

- одержувати компенсації при втраті роботи у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, встановлені законодавством;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

5.7. Працівники зобов’язані:

- дотримуватись Статуту закладу освіти, посадової інструкції, Правил трудового розпорядку, умов контракту чи трудового договору;

- співпрацювати з сім’єю вихованця закладу освіти з питань освітньо-виховної діяльності з дітьми;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- сприяти задоволенню попиту батьків на додаткові платні послуги;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- працівники зобов’язані своєчасно проходити медогляд;

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

5.8. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

VІ. Управління закладом освіти

6.1. Управління закладом освіти здійснюється його Засновником та управлінням освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.

Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює його директор, який призначається і звільняється  начальником управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради за погодженням із Засновником.

6.2. Органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори членів трудового колективу та батьків. Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Збори скликаються не рідше 1 разу на рік.

Загальні збори:

 • обирають Раду закладу, її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;
 • заслуховують звіти директора, голови Ради закладу про їх роботу, дають їм оцінку таємним або відкритим голосуванням, затверджують основні напрями удосконалення роботи і розвитку закладу освіти.

6.3. У період між загальними зборами вищим колегіальним органом є Рада закладу, яка обирається рівною кількістю від батьків, членів трудового колективу, громадськості.

Кількість засідань Ради визначається за потребою. Засідання Ради закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Рада закладу освіти:

 • затверджує із Засновником Статут закладу освіти, зміни та доповнення до нього;
 • організовує виконання рішень загальних зборів;
 • затверджує річний план роботи закладу;
 • розглядає та погоджує режим роботи закладу та груп;
 • підтримує громадські ініціативи щодо удосконалення розвитку, освітньо-виховної діяльності з дітьми;
 • погоджує зміст і форми роботи з батьками, їх педагогічної освіти;
 • визначає порядок встановлення надбавок, доплат і премії працівникам закладу освіти, вносить пропозиції до їх заохочення;
 • порушує питання про розірвання трудового договору з працівником, який не відповідає посаді;
 • визнає умови оренди приміщень, споруд;
 • розглядає пропозиції, скарги, зауваження учасників освітньо-виховної діяльності, відповідних структурних підрозділів органів державного управління з питань роботи закладу і приймає відповідні рішення;
 • контролює витрачання бюджетних асигнувань, визначає напрямки використання бюджетних і позабюджетних коштів закладу для вирішення перспективних проблем удосконалення його діяльності.

6.4. Директор  закладу дошкільної освіти:

- несе відповідальність за організацію діяльності закладу;

- забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти;

- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах і громадських організаціях;

- розпоряджається коштами, укладає договори, з батьками;

- у межах своєї компетенції видає накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу освіти;

- приймає на роботу та звільняє з неї працівників закладу;

- організовує додаткові послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання дітей;

- затверджує штатний розклад в межах заробітної плати, утвореної на основі типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти і погоджує його із Засновником і Радою закладу, встановлює надбавки, доплати, премії працівникам закладу за рахунок і в межах фонду заробітної плати, відповідно до порядку визначеного Радою ЗДО.

- створює сприятливі умови для здійснення освітнього процесу діяльності в закладі.

6.5. У закладі освіти створюється постійно діючий дорадчий орган – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять усі педагогічні працівники закладу, вчителі, батьки. Головою педагогічної ради є директор закладу освіти.

Педагогічна рада:

 • розглядає питання освітнього процесу діяльності в закладі освіти, приймає відповідні рішення;
 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб закладу освіти.

Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою і, як правило, становить не менше 4-х на рік.

VІІ. Організація харчування і медичного обслуговування в закладі освіти

7.1. Засновник та заклад освіти забезпечують збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених санітарним регламентом.

7.2. Забезпечення продуктами харчування здійснюється управлінням освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради централізовано, згідно санітарно-гігієнічних правил і норм.

7.3. В закладі освіти здійснюється 3-х разове харчування дітей.

7.4. Медичне обслуговування дітей дошкільного віку здійснюється штатним медичним персоналом закладу освіти та спеціально закріпленим персоналом медичного закладу.

Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартовування, дотримання санітарних норм, режимом та якістю харчування. Контролює проходження медичного огляду працівниками закладу освіти.

VІІІ. Майно закладу освіти

8.1. Відповідно до рішення виконавчого комітету Чопської міської ради

№ 21  від 28.02.1978 р., заклад освіти має земельну ділянку площею  1, 23 га, де розміщенні спортивні та ігрові майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі, сміттєзбиральна зона.

8.2.  Майно закладу освіти становлять необоротні та оборотні основні активи, а також інші цінності передані йому Засновником, органом управління, вартість та структура яких відображається у балансі.

ІХ. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти

9.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

9.2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти фінансуються за рахунок коштів Засновника.

9.3. Джерелами фінансування закладу освіти можуть бути кошти:

- Засновника, державного та міського  бюджетів;

- кошти, одержані від громадян за надання платних послуг у галузі освіти;

- доходи від здавання в оренду приміщень, обладнання та іншого майна;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством України.

9.4. Забороняється розподіл отриманих закладом освіти доходів, або їх частин серед засновників, працівників закладу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших, пов’язаних з ними осіб.

9.5. Заклад освіти за погодженням із Засновником має право:

- придбати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси;

- користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або приватних осіб;

- здавати в оренду приміщення (без права викупу) за погодженням із Засновником.

9.6. Заклад освіти користується приміщенням, обладнанням, відповідною територією, розпоряджається ними у межах, передбачених чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 (зі змінами та доповненнями), установчими документами.

9.7. Заклад освіти може надавати населенню платні освітні послуги: концерти, театральні вистави, навчання іноземної мови, хореографії.

9.8.  Заклад освіти самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах і продуктах харчування, одержує їх на договірних умовах за погодженням з Управлінням освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.

Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується заклад освіти. За рішенням Засновника бухгалтерський облік та звітність здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.

Х. Контроль за діяльністю закладу освіти

10.1. Заклад освіти підпорядкований і підзвітний Засновнику – Чопській міській раді та уповноваженому органу – управлінню освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.

10.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

10.3. Контроль за дотриманням закладом освіти державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу освітньої діяльності здійснюється місцевими органами державної виконавчої влади, та управлінням освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.

10.4. Контроль за іншими напрямками діяльності закладу освіти здійснює Державна податкова служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до чинного законодавства.

10.5. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти здійснюється суб’єктами  громадського нагляду (контролю) : громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадського суспільства, установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями  здобувачів освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони делегують своїх представників.

10.6. Суб’єкти  громадського нагляду (контролю) мають право:

 • ініціювати і брати участь у дослідженнях з питань дошкільної освіти та оприлюднювати результати таких досліджень;
 • проводити моніторинг та оприлюднювати результати, зокрема, щодо:
 • охоплення дітей дошкільною освітою;
 • якості результатів навчання і виховання дітей старшого дошкільного віку;
 • якості навчальних матеріалів;
 • розподілу витрат на дошкільну освіту та цільового використання коштів з місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

10.7. Безпосередньо в закладі освіти громадський нагляд (контроль) може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти за погодженням з  управлінням освіти, культури молоді і спорту Чопської міської ради, крім випадків, встановлених законодавством.

10.8. Реорганізація або ліквідація діючого закладу освіти допускається лише за згодою територіальної громади міста або на підставі результатів місцевого референдуму.

10.9. Заклад дошкільної освіти «Казка» є неприбутковою організацією. У разі ліквідації закладу, його активи повинні бути передані Засновнику – Чопській міській раді або уповноваженому органу – Управління освіти, культури, молоді і спорту.

10.10. Працівникам, які звільнені, гарантується дотримання прав та інтересів, згідно з чинним законодавством.

ХІ. Затвердження, реєстрація, зміни до статуту

11.1. Статут закладу, доповнення  та зміни до нього, що оформлюються у вигляді доповнень, або нової редакції, затверджуються рішеннями Засновника.

11.2. Статут закладу та зміни до Статуту реєструються у відповідності до чинного законодавства України.

11.3. Зміни до Статуту закладу набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

11.4. Усі відповідним чином посвідчені примірники Статуту мають однакову юридичну силу та зберігаються у Засновника закладу, директора закладу, в державних органах, які провели реєстрацію.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь