Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про відділ кадрової роботи

 Додаток 3 
до рішення Чопської міської ради
Ужгородського району
Закарпатської області
від 15.12.2020р. № 3

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ кадрової роботи
апарату Чопської міської ради Ужгородського району
Закарпатської області та її виконавчого комітету

Розділ І. Загальні положення

1.1. Відділ кадрової роботи апарату Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області та її виконавчого комітету (надалі – Відділ) є самостійним структурним підрозділом, який утворюється, реорганізовується чи ліквідовується відповідно до чинного законодавства України – рішенням Чопської міської ради.

1.2. Працівників Відділу призначає на посади Чопський міський голова. Начальник відділу та працівники Відділу свої функціональні обов’язки здійснюють згідно з цим Положенням та посадовими інструкціями затвердженими міським головою. Кваліфікаційні вимоги до освіти та досвіду роботи працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями.

1.3. У своїй діяльності Відділ кадрової роботи керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про запобігання корупції», Кодексом законів про працю України, Указами Президента України, розпорядженнями та постановами Кабінету Міністрів України,  іншими  нормативно-правовими актами з кадрових питань, наказами Національного агентства України з питань державної служби, рішеннями Чопської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Чопського міського голови прийнятими в межах їх компетенції, іншими власними розпорядчими документами з кадрових питань та цим Положенням.

1.4.  Відділ кадрової роботи при вирішенні питань, які належать до її компетенції взаємодіє з відділами, управліннями та іншими виконавчими органами Чопської міської ради.

Розділ ІІ. Структура та організація роботи

2.1. Відділ кадрової роботи очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Чопським міським головою, у порядку, визначеному згідно чинного законодавства України.

2.2. На період відсутності начальника відділу (відпустка, відрядження, тимчасова втрата працездатності, тощо) його обов’язки виконує головний спеціаліст з кадрової роботи Відділу без додаткового винесення розпорядження про виконання обов’язків.

2.3. Начальник Відділу безпосередньо підпорядкований  Чопському міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу повноважень.

2.4. Структура Відділу кадрової роботи та чисельність затверджується Чопською міською радою.

2.5. Працівників Відділу кадрової роботи  призначає на посади та звільняє з посад Чопський міський голова у порядку, визначеному чинним законодавством України.

2.6. Начальник Відділу несе персональну відповідальність за невиконання покладених на Відділ завдань і невиконання ним своїх обов’язків.

2.7. Посадові обов’язки начальника та працівників Відділу регулюються посадовими інструкціями.

Розділ ІІІ. Завдання та функції Відділу кадрової роботи

Відділ кадрової роботи створений для реалізації державної політики з питань управління персоналом та служби в органах місцевого самоврядування у Чопській міській раді.

Основними завданнями та функціями Відділу кадрової роботи є:

3.1. Реалізація державної політики з питань управління персоналом у Чопській міській раді, її виконавчих органах.

3.2. Забезпечення додержання вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативно-правових актів з питань управління персоналом.

3.3. Аналіз роботи з персоналом, внесення Чопському міському голові та профільному заступнику Чопського міського голови пропозицій з питань удосконалення роботи з персоналом та підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування.

3.4.  Вирішення питань призначення, переведення, звільнення працівників Чопської міської ради відповідно до чинного законодавства України.

 3.5. Ведення кадрової документації виконавчих органів Чопської міської ради, керівників підприємств, що перебувають у комунальній власності Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області.

3.6. Організаційне забезпечення роботи конкурсної комісії Чопської міської ради, підготовка відповідних документів для розгляду на засіданні конкурсної комісії на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

3.7. Прийняття від претендентів на посади посадових осіб Чопської міської ради відповідних документів та подання їх на розгляд конкурсної комісії, здійснення інших заходів щодо організації конкурсного відбору.

3.8. Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством України з питань державної служби.

3.9. Організація проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України “Про очищення влади”.

3.10. Зарахування на стажування посадових осіб місцевого самоврядування з метою просування їх по службі або кандидатів на посади осіб місцевого самоврядування, з метою набуття ними практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей.

3.11. Оформлення документів про прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування та присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування виконавчих органів міської ради, внесення про це записів до трудових книжок.

3.12. Ознайомлення посадових осіб та працівників виконавчих органів Чопської міської ради з посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними особистих підписів та дати ознайомлення.

3.13. Контроль за підготовкою посадових інструкцій працівників  виконавчими органами  Чопської міської ради.

3.14. Організаційно-технічне забезпечення  проведення  атестації посадових осіб Чопської міської ради, розробка  заходів із реалізації рішень і рекомендацій атестаційної комісії, контроль за їх виконанням.

3.15. Підготовка та організаційне забезпечення, надання методичних рекомендацій щодо організації проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами  Чопської  міської ради  покладених на них обов’язків та завдань.

3.16. Організаційне забезпечення формування кадрового резерву на керівні посади, посади посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів Чопської міської ради.

3.17. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо своєчасного подання посадовими особами Чопської міської ради  декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за формою, що встановлена Законом України “Про запобігання корупції”.

3.18. Обчислення трудового стажу працівників, здійснення контролю за встановленням доплат за вислугу років.

3.19. Координація підготовки відповідних документів щодо укладення, продовження строку дії, розірвання контрактів із керівниками підприємств, установ і організацій, які перебувають у комунальній власності Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області.

3.20. Вирішення питання (у межах компетенції) забезпечення додержання працівниками трудової дисципліни. Оформлення матеріалів, пов’язаних із проведенням службового розслідування та притягненням до дисциплінарної відповідальності посадових осіб та інших працівників Чопської міської ради.

3.21. Здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок, особових справ працівників Чопської міської ради, керівників комунальних підприємств Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області у відповідності до вимог чинного законодавства України.

3.22. Складання графіку відпусток працівників апарату Чопської міської ради та її виконавчого комітету.

3.23. Здійснення обліку військовозобов’язаних та призовників з числа працівників апарату Чопської міської ради та її виконавчого комітету.

3.24. Складання та надання в установленому порядку статистичної звітності з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.25. Розгляд та підготовка відповідей на звернення громадян, підприємств, установ, організацій, посадових осіб, запитів та звернень депутатів, запитів на інформацію з питань, що належать до компетенції відділу.

3.26. Підготовка проектів розпоряджень та доручень Чопського міського голови з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

3.27. Оформлення і видача працівникам  службових посвідчень, довідок із місця роботи, виписок із кадрових документів, оформлення в установленому порядку листків тимчасової непрацездатності.

3.28. Співпраця з органами державної влади та іншими установами з  питань забезпечення управління персоналом.

3.29. Здійснення табельного обліку виходу на роботу працівників.

3.30. Покладання на начальника відділу інших обов’язків або таких, які суперечать вимогам чинного законодавства та положенню про відділ не допускаються.

Розділ ІV. Права Відділу кадрової роботи

Відділ кадрової роботи має право:

4.1. Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування, здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю у Чопській міській раді.

4.2. Взаємодіяти з відділами, управліннями та іншими виконавчими органами Чопської міської ради, комунальними установами, державними органами з питань, що належать до її компетенції.

4.3. Одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу Чопської міської ради, підпорядкованих установ інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на неї завдань.

4.4. Вносити на розгляд Чопському міському голові проекти розпоряджень Чопського міського голови, службових та доповідних записок, заходів та інформації з питань, що належать до компетенції Відділу кадрової роботи.

4.5. Обробляти персональні дані фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених завдань.

4.6. Використовувати систему зв’язку і комунікації, що існують у  Чопській міській раді.

4.7. Брати участь (за погодженням із керівником) у конференціях, семінарах, засіданнях, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку.

4.8. Повертати виконавцям документи та вимагати їх доопрацювання у випадках порушення встановлених норм.

4.9. Вносити Чопському міському голові пропозиції з питань удосконалення роботи з управління персоналом, підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування.

Розділ V. Обов’язки Відділу з кадрової роботи

Працівники Відділу з кадрової роботи:

5.1. Діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і Законами України,  керуються у своїй діяльності Конституцією і Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та актами органів місцевого самоврядування, прийнятими у межах їхньої компетенції.

5.2. Постійно вдосконалюють організацію своєї роботи та підвищують професійну кваліфікацію.

5.3. Сумлінно ставляться до виконання службових обов’язків та проявляють ініціативність і творчість у роботі.

5.4. Шанобливо ставляться до громадян та їх звернень і постійно забезпечують високий рівень культури спілкування і поведінки, авторитет органів місцевого самоврядування та держави.

5.5. Не допускають дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

Розділ VІ. Відповідальність Відділу кадрової роботи

6.1. Персональну відповідальність за роботу Відділу та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе начальник Відділу кадрової роботи.

6.2. Працівники Відділу можуть бути притягнуті до відповідальності у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

6.3. Працівники Відділу несуть відповідальність за несвоєчасне та неналежне виконання обов’язків, передбачених даним положенням і посадовими інструкціями, в порядку, визначеним чинним законодавством України.

Розділ VІІ. Заключні положення

7.1. Припинення діяльності Відділу кадрової роботи здійснюється за рішенням Чопської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

7.3. Питання діяльності Відділу кадрової роботи, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь