Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про відділ планування та аналізу доходів бюджету

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 4 сесії 8 скликання
Чопської міської ради
    від 08.04.2021 р. № 23

Положення
про відділ планування та аналізу доходів бюджету фінансового управління Чопської міської ради

 1. Загальні положення

1.1. Відділ планування та аналізу доходів бюджету фінансового управління Чопської міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом фінансового управління Чопської міської ради.

1.2. Відділ очолює начальник відділу.

1.3.Відділ здійснює свою діяльність у відповідності з даним Положенням.

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України, актами  Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, наказами та інструкціями Державної казначейської служби України,  рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом Чопської міської ради, даним  Положенням, іншими  нормативно – правовими актами, що регулюють відносини, які виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету Чопської міської територіальної громади.

2. Основні завдання відділу

2.1. Забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної бюджетної політики на території міської територіальної громади.

2.2.  Організація роботи по складанню та виконанню бюджету Чопської міської територіальної громади (далі – бюджет) відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

2.3. Складання розрахунків дохідної частини до проекту бюджету і подання їх на розгляд засідання виконавчого комітету та сесії міської ради.

2. 4. Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції відділу.

2.5. Організація роботи по виявленню резервів додаткових надходжень до бюджету, та в разі змін бюджетного та податкового законодавства ініціювання підготовки відповідних проектів рішень.

3. Повноваження відділу

3.1. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної бюджетної політики в межах відповідної територіальної громади.

3.2. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та здійснення контролю за їх реалізацією.

3.3. Організовує роботу, пов’язану із складанням проекту бюджету, за дорученням міського голови визначає порядок і терміни подання виконавчими органами міської ради, та органами, що контролюють справляння надходжень до бюджету, матеріалів для підготовки проекту бюджету.

3.4. Застосовує програмно-цільовий метод у бюджетному процесі щодо складання та виконання бюджету, а також складання звітів про виконання бюджету згідно з чинним законодавством.

3.5. Здійснює аналіз окремих показників соціально-економічного розвитку міської територіальної громади та враховує їх при складанні проекту бюджету.

3.6. За участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, у процесі виконання бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз надходження доходів бюджету.

3.7. Планує доходи бюджету на підставі прогнозних розрахунків, показників проекту плану економічного і соціального розвитку громади, положень Бюджетного кодексу України та інших матеріалів.

3.8. Забезпечує складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

3.9. Складає проект бюджету і подає його на розгляд міської ради, після схвалення виконавчим комітетом.

3.10. Складає розпис  бюджету, вносить в установленому порядку зміни розпису бюджету, якщо до початку нового бюджетного  періоду не прийнято рішення про бюджет міської територіальної громади складає тимчасовий розпис бюджету з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України.

3.11. Організовує виконання бюджету, забезпечує разом з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, територіальними органами Державної  казначейської служби України, виконавчими органами  міської ради надходження доходів до бюджету.

3.12. Здійснює зведення показників бюджету та подає їх в установлені терміни до Департаменту фінансів Закарпатської обласної державної адміністрації.

3.13. Готує самостійно або разом з іншими виконавчими органами та структурними підрозділами міської ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання їх міському голові.

3.14. Проводить моніторинг змін, що пропонуються до бюджету  та здійснює у встановленому порядку внесення змін до показників бюджету.

3.15. Аналізує бюджетну та фінансову звітність про виконання бюджету та інших фінансових звітів, поданих територіальними органами Державної казначейської служби України.

3.16. Інформує керівництво міської ради  про стан виконання бюджету за кожний звітний період і подає на розгляд виконавчого комітету та на затвердження міської ради річний та квартальний звіти про виконання бюджету.

3.17. Проводить разом з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету аналіз стану надходжень  до бюджету, готує пропозиції про доцільність запровадження на території міської територіальної громади податків, зборів, а також розміру пільг щодо оподаткування.

3.18. Розробляє нормативно правові акти, які регулюють бюджетні правовідносини, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету та звітування про його виконання. в тому числі регуляторні акти міської ради.

3.19. Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян підприємств, установ і організацій.

3.20. Готує  і  подає  міській  раді  офіційний  висновок про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету, про обсяг залишків коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів бюджету для прийняття рішення про внесення змін до бюджету.

3.21. За рішенням міської ради здійснює на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів  бюджету на депозитних рахунках.

3.22. Відповідно до вимог чинного законодавства організовує проведення конкурсу на розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на депозитних рахунках у банках, за результатами якого визначається переможець.

3.23. Погоджує подання на повернення помилково або надміру зарахованих коштів до  бюджету податків, зборів  та інших доходів, які готують органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, та висновки органів державної фіскальної служби згідно реєстрів за платежами до бюджету в порядку та у терміни, які визначені законодавчими актами України.

3.24. Відкриває в органах Державної казначейської служби України дохідні рахунки бюджету.

3.25. Разом з іншими структурними підрозділами міської ради готує проекти рішень міської ради з питання встановлення місцевих податків і зборів, розмірів  їх ставок та елементів їх справляння на території міської територіальної громади, а також внесення змін до них відповідно до вимог Податкового кодексу України.

3.26. Згідно рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови приймає участь у комісіях, робочих групах з окремих питань життєдіяльності міської територіальної громади.

3.27. Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу.

3.28. Розглядає заяви, пропозиції та скарги громадян, листи підприємств, установ та організацій, які надходять до Фінансового управління з питань, що входять до компетенції відділу, та вживає по них необхідні заходи.

3.29. Працівники відділу в межах покладених обов’язків, є відповідальними особами, які обробляють та надають з питань, віднесених до їх компетенції, інформацію та відповіді за запитами на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.30. Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

4. Права та обов’язки відділу

4.1. В установленому порядку одержувати від органів виконавчої влади, виконавчих органів міської ради, територіальних органів Державної казначейської служби України, органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, інших державних органів, підприємств, установ, організацій, банків та інших фінансових установ усіх форми власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету та звітування про його виконання.

4.2. Залучати фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

4.3. Взаємодія з іншими структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами, організаціями, відповідними органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, органами державної аудиторської служби України та Державної казначейської служби України під час виконання покладених на відділ завдань.

4.4. Одержувати щоденну інформацію про надходження доходів до  бюджету від органів Державної казначейської служби України. Отримувати місячні, квартальні, річні звіти про виконання бюджету, а також інформацію щодо залишків на рахунках коштів та іншу інформацію, необхідну для здійснення бюджетного процесу.

4.5. Одержувати від органів що контролюють справляння надходжень бюджету у встановлені терміни звіти про суми нарахувань, надходжень, переплати, податкового боргу, а також в розрізі юридичних та фізичних осіб – підприємців і громадян територіальної громади , та іншу інформацію з питань, пов’язаних із складанням та виконанням бюджету.

4.6.При здійсненні повноважень відділ зобов’язаний дотримуватися законодавства України, вимог даного Положення, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки.

4.7.  Інші права та обов’язки передбачені чинним законодавством.

                                5. Структура відділу

5.1. Структура і чисельний склад відділу затверджується рішенням Чопської міської ради.

5.2. Відділ очолює начальник відділу.

5.3. Працівники  відділу призначаються та звільняються з посади згідно з розпорядженням міського голови за погодженням начальника фінансового управління.            

                       6. Відповідальність працівників відділу

6.1. Працівники відділу несуть відповідальність за :

неналежне виконання посадових обов’язків, передбачених Посадовою інструкцією;

вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією;

 розголошення державної таємниці, службової та іншої конфіденційної інформації, яка стала їм відома при виконанні посадових обов’язків.

6.2. Працівники відділу звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог даного Положення та Посадової інструкції у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники відділу звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників, і працівники відділу вжили всіх необхідних заходів для того, щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин.

6.3. Під форс-мажорними обставинами розуміються стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування.

6.4. Працівники  відділу повинні в найкоротший термін, але не пізніше п’яти днів з дня настання форс-мажорних обставин, повідомити керівництво про настання форс-мажорних обставин.

6.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення обставин непереборної сили позбавляє працівників відділу права посилатися на дані обставини.

6.6. Факт виникнення і припинення форс-мажорних обставин підтверджується відповідним документом, виданим уповноваженим органом.

7. Начальник відділу

7.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади згідно з розпорядженням міського голови за поданням начальника фінансового управління. Підпорядковується безпосередньо начальнику управління та здійснює керівництво діяльністю відділу. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та за забезпечення належного виконання вимог закону України «Про доступ до публічної інформації».

7.2. Начальник відділу виконує обов’язки начальника фінансового управління у разі відсутності начальника управління та начальника бюджетного відділу фінансового управління.

8. Заключні положення

8.1. Припинення діяльності відділу здійснюється на підставі рішення Чопської міської ради або у встановленому порядку іншим органом відповідно до вимог діючого законодавства України.

8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття за ініціативою начальника фінансового управління, а також з метою приведення Положення у відповідність з чинним законодавством.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь