Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про управління

Додаток № 2
до рішення 26 сесії 7 скликання
Чопської міської ради
від 20.12.2017 р. № 16 

ПОЛОЖЕННЯ
про Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради

 1. Загальні положення

1.1. Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради (далі Управління) є структурним підрозділом Чопської міської ради, який утворюється міською радою, та є підзвітним і підконтрольним раді, і підпорядковується міській раді та міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень – підконтрольний департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації, Управлінню культури Закарпатської облдержадміністрації.

1.2. Управління у своїй діяльності керується: Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно – правовими документами, відповідних міністерств та державних комітетів України, розпорядженнями Закарпатської ОДА, наказами відповідних департаментів та управлінь ОДА, рішеннями міської ради, виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3. Управління фінансується за рахунок коштів міського бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Управління та видатки на його утримання встановлюються Чопською міською радою за рекомендаціями відповідних міністерств та державних комітетів України.

1.4. Структура та чисельність працівників Управління складаються за рекомендаціями відповідних міністерств та державних комітетів України та затверджується Чопсько міським головою за поданням начальника Управління.

1.5. Управління неприбуткова організація, є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

1.6. Начальник Управління, інші працівники Управління в межах покладених обов’язків та на підставі даних доручень є відповідальними особами, які обробляють та надають з питань, віднесених до їх компетенції, інформацію та відповіді за запитами на інформацію відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

1.7. Відповідальні особи несуть персональну відповідальність за забезпечення належного виконання вимог закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Начальник Управління, інші працівники Управління при здійсненні свої повноважень в межах компетенції Управління дотримуються вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

2. Основні завдання управління

2.1. В галузі „Освіта”:

Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на території міста Чоп;

Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої та дошкільної освіти, удосконалення мережі навчальних закладів згідно з освітніми потребами громадян;

Розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти;

Створення умов для здобуття громадянами дошкільної та повної загальної середньої освіти;

Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами, розташованими на території міста;

Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться в межах міста і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази, координація діяльності цих навчальних закладів;

Проведення атестації загальноосвітніх та дошкільного навчальних закладів, розташованих на території міста; оприлюднення результатів атестації;

Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх та дошкільному навчальних закладах;

Комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;

Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів міста;

Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста;

Здійснення і розширення міжнародного співробітництва у сфері освіта.

2.2. Основні завдання управління в галузі в галузі „Культура”:

Забезпечення на території міста реалізації державної політики з питань охорони культурної спадщини;

Здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері культури;

Забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;

Сприяння захисту прав і законних інтересів творчих працівників і їх спілок, а також закладів, що діють на території міста;

Створення умов для розвитку соціальної інфраструктури у сфері культури, організація її матеріально-технічного забезпечення.

Контроль за дотриманням законодавства в галузі освітніх послуг з культури відповідними навчальними закладами, розташованими на території міста;

Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться в межах міста і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази, координація діяльності цих навчальних закладів;

Проведення атестації навчальних закладів, що знаходяться в межах міста і є комунальною власністю, розташованих на території міста; оприлюднення результатів атестації;

Комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку відповідно до вимог чинного законодавства України;

Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста;

Здійснення і розширення міжнародного співробітництва у сфері культура.

2.3. Основні завдання управління в галузі з питань молоді:

Забезпечення на території міста реалізації державної політики з питань молоді, жінок і сім’ї;

Виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей, молоді, жінок і сім’ї, рівних прав та можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному та культурному житті, сприяння соціальному становленню і, розвитку дітей та молоді, запобіганню насильству в сім’ї, торгівлю людьми, організацію оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

Сприяння діяльності жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій;

Сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, жінок і сім’ї.

2.4. Основні завдання управління в галузі з питань спорту:

Участь у формуванні державної політики у сфері фізичної культури і спорту та забезпечення її реалізації;

Розроблення концепції, комплексних і цільових програм розвитку фізичної культури і спорту, прогнозування та забезпечення їх реалізації;

Здійснення державного нагляду і контролю у сфері фізичної культури і спорту на території міста;

Контроль за дотриманням законодавства в галузі послуг з фізичної культури та спорту у Чопській ДЮСШ;

Навчально-методичне керівництво та інспектування ДЮСШ, організація фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази, координація діяльності цього навчального закладу;

Комплектування Чопської ДЮСШ тренерами, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення їх професійної кваліфікації, їх перепідготовка та атестація у порядку відповідно до вимог чинного законодавства України;

Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу;

Здійснення і розширення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту.

Забезпечення підготовки та проведення спортивно-масових заходів;

Організація забезпечення фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах;

Організація і проведення фестивалів, конкурсів та інших заходів серед широких верств населення, підготовка та ефективне використання кадрів у сфері фізичної культури та спорту, забезпечення пропаганди здорового способу життя, сприяння розвитку олімпійського руху;

Розроблення заходів щодо зміцнення та розвитку матеріально технічної бази фізичної культури і спорту, утримання її в належному стані, залучення до цієї справи спонсорів;

Контроль у межах своїх повноважень за діяльністю суб’єктів підприємництва, що здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність.

 3. Основні функції управління:

Організація мережі та здійснення керівництва підпорядкованими закладами міста;

Здійснює управління загальноосвітніми та дошкільним закладами, розташованими на території міста;

Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо;

Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню;

Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів, забезпечує гласність його результатів;

Проводить державну атестацію підпорядкованих закладів міста (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку;

Вивчає потребу та вносить пропозиції до міської ради щодо відкриття класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном;

Вносить пропозиції до міської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів та об’єднань, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці;

Погоджує проекти будівництва підпорядкованих закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.

Займається організацією нормативно-правового забезпечення загальної середньої та дошкільної освіти в місті:

Контролює дотримання підпорядкованими закладами законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

Контролює виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти;

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах міста;

Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в навчальних закладах;

Погоджує статути навчальних закладів та закладів культури і спорту, готує їх до реєстрації у Чопській міській раді та органах державної статистики;

Організовує навчально-методичне забезпечення підпорядкованих закладів:

Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

Організує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів;

Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечує ними навчальні заклади;

Займається організацією фінансового забезпечення загальноосвітніх та дошкільного навчальних закладів;

Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів;

Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

Контролює створення та аналізує використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання, який формується за рахунок коштів міського бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;

Займається організацією матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх, дошкільного навчального закладу та закладів культури та спорту;

Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;

Організує підготовку підпорядкованих закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в підпорядкованих закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста та забезпечення їх соціального захисту:

Надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім’ї під опіку (піклування), на усиновлення; вживає заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей;

Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах;

Координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах;

Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

Організує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок міського бюджету та залучених коштів;

Вносить пропозиції щодо організації безоплатного (медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

Прогнозує потребу міста у педагогічних працівниках і спеціалістах і, у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їх підготовку;

Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

Організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

Організує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України;

Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників підпорядкованих закладів.

Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в місті; організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті (не рідше ніж один раз на рік);

Взаємодіє з органами громадського самоврядування;

Веде облік пам’яток, історії та культури, що знаходяться на території міста;

Сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, формуванню естетичних смаків населення;

Вживає заходів до зміцнення міжнародних і міжміських культурних в’язків відповідно до законодавства;

Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, інших культурно-мистецьких організацій;

Здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни;

Сприяє забезпеченню соціального захисту працівників культурно-мистецької сфери з питань молоді;

Готує за участю об’єднань громадян пропозиції до проектів регіональних програм поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сім’ї, заохочення материнства, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей і молоді;

Розробляє і подає на розгляд міській раді пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів спрямованих на поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сім’ї;

Готує і подає в установленому порядку статистичну звітність;

Сприяє наданню фінансової підтримки для виконання програм дитячих, молодіжних та інших громадських організацій і благодійних фондів;

Сприяє залученню коштів підприємств, установ і організацій для соціальної підтримки дітей, молоді і сім’ї;

Впроваджує прогресивні форми виховання дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

Удосконалює систему пошуку та відбору талановитих і обдарованих дітей та молоді, сприяє підтримці їх розвитку;

Здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи з питань організації оздоровлення, змістовного відпочинку, дозвілля, трудового і патріотичного виховання дітей та молоді;

Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення, в тому числі і через друковані та інші засоби масової інформації з питань, що належать до його компетенції, в установленому порядку проводить рекламну діяльність.

Бере участь у формуванні державної політики у сфері фізичної культури і спорту, забезпечує її реалізацію та здійснює загальне керівництво розвитком фізичної культури і спорту, сприяє розвитку олімпійського руху;

Розробляє міську комплексну та цільову програми розвитку фізичної культури і спорту, організовує роботу, пов’язану з їх реалізацією, розробляє і подає у встановленому порядку на розгляд міській раді проекти, плани розвитку фізичної культури і спорту, пропозиції щодо їх фінансування та матеріально-технічного забезпечення;

Здійснює облік підприємств та організацій, що займаються фізкультурно – спортивною діяльністю в місті, аналізує її ефективність;

Забезпечує контроль за дотриманням суб’єктами фізкультурно – спортивної діяльності чинного законодавства України, розглядає скарги, пропозиції та звернення громадян щодо недоліків у роботі, поліпшення діяльності і вжиття необхідних заходів з метою їх усунення;

Організовує роботу з питань будівництва, реконструкції спортивних об’єктів, утримання їх у належному стані;

Сприяє збереженню існуючої мережі фізкультурно-оздоровчих клубів, секцій, груп, розвитку масового спорту;

Вдосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій, соціально-побутовій сферах з метою залучення до занять фізичною культурою і спортом широких верств населення;

Перевіряє стан роботи з фізичної культури та спорту в закладах міста;

Порушує клопотання про нагородження фахівців фізичної культури і спорту нагородами та присвоєння їм почесних звань;

Вживає заходи до забезпечення соціального захисту спортсменів, тренерів і фахівців у сфері фізичної культури і спорту;

Сприяє створенню цільових благодійних фондів, надає організаційну і консультаційно-методичну допомогу громадським організаціям фізкультурно – оздоровчої та спортивної спрямованості або їх об’єднань;

4. Права управління:

Залучати до розроблення міської програми розвитку освіти, культури і спорту та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спеціалістів культури і спорту;

Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації підпорядкованих закладів і установ;

Скликати міські, у тому числі щороку, серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів з питань, що належать до його компетенції;

Вносити міській раді пропозиції щодо фінансування закладів освіти і культури, брати безпосередню участь у формуванні бюджету міста з цих питань;

Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень;

Надавати платні послуги для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей;

Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів, які знаходяться на балансі управління та підпорядкованих закладів;

Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з закладами освіти та культури зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

Погоджувати батьківську плату за навчання в Чопській дитячій музичній школі на всіх інструментах і відділах відповідно до прийнятого рішення Ради школи.

5. Керівництво та апарат управління

Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за погодженням з начальниками відповідних управлінь та департаментів обласної державної адміністрації;

Начальник управління, представляючи інтереси міста в галузі освіти, культури, з питань молоді і спорту знаходиться у відносинах з юридичними та фізичними особами;

Здійснює керівництво діяльністю управлінням, забезпечує виконання покладених на управління завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності заступника начальника та працівників управління;

Затверджує функціональні обов’язки працівників управління;

Планує роботу управління і аналізує стан її виконання;

Видає у межах компетенції управління накази, організує і контролює їх виконання;

Призначає на посаду та звільняє з посади керівників та працівників закладів освіти, культури та спорту, відповідно до вимог діючого законодавства;

Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників управління, керівників та працівників закладів освіти і культури;

Подає на затвердження міського голови проект кошторису доходів і видатків, штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників управління;

Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання управління;

Погоджує статути, положення, навчальні плани, програми напрямки роботи, наповнюваність груп, розмір плати за навчання тощо, що надаються закладами освіти і культури та спорту міста;

Затверджує штатні розписи закладів освіти і культури та спорту міста;

Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження працівників освіти, культури, з питань молоді і спорту міста державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України;

Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису;

Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти, культури, молоді і спорту;

Накази начальника відділу управління, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані міським головою, начальником відповідного управління або департаменту обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку;

Начальник управління може мати заступника, який призначається на посаду та звільняються з посади міським головою за поданням начальника управління і за погодженням з начальниками відповідних управлінь або департаментів ОДА;

При Управлінні створюється колегія. Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника управління. Рішення Колегії впроваджуються в життя наказами начальника Управління;

Управління в процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з відповідними підрозділами міськвиконкому та управліннями і департаментами ОДА, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на території міста Чоп, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 6. Інші питання діяльності Управління

6.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, передбачених (не заборонених) законом. Кошторис та штатний розпис управління в межах коштів, передбачених на ці цілі, розробляється і затверджується начальником Управління та погоджується міським головою.

6.2.  Доходи Управління використовуються виключно для фінансування видатків на утримання установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених у даному Положенні.

6.3. Заборонено розподіл отриманих доходів або їх частини серед засновників (учасників), членів установи, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.

6.5.  Майно Управління є комунальною власністю територіальної громади міста Чоп і належить Управлінню на правах оперативного управління.  В разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Управління його активи та майно повертаються Чопській міській раді.

6.6. Юридична адреса Управління: Закарпатська область, місто Чоп, вулиця Миру, 13 А.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь