Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про бюджетний відділ

ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішенням 4 сесії  8 скликання
Чопської міської ради
від 08.04. 2021 р. № 23

 

 1. Загальні положення

1.1. Бюджетний відділ фінансового управління Чопської міської ради (далі – Бюджетний відділ) є структурним підрозділом фінансового управління Чопської міської ради.

1.2. Бюджетний відділ очолює начальник відділу.

1.3. Бюджетний відділ здійснює свою діяльність у відповідності з даним Положенням.

1.4. Бюджетний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України, актами  Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, наказами та інструкціями Державної казначейської служби України,  рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом Чопської міської ради, даним  Положенням, іншими  нормативно – правовими актами, що регулюють відносини, які виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету Чопської міської територіальної громади.

    2. Основні завдання Бюджетного відділу

2.1. Забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної бюджетної політики на території міської територіальної громади.

2.2. Проведення разом з іншими виконавчими органами міської ради, структурними підрозділами ради аналізу фінансово-економічного стану територіальної громади, перспектив її подальшого розвитку.

2.3. Організація роботи по складанню та виконанню бюджету Чопської міської територіальної громади (далі – бюджет) відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

2.4. Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету, координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, виконання інших функцій, пов’язаних з управлінням коштами  бюджету.

2.5. Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до Бюджетного відділу.

2.6. Підготовка пропозицій щодо направлення фінансових ресурсів на пріоритетні напрямки соціально-економічного розвитку міської територіальної громади на відповідний бюджетний рік.

2.7. Представлення прогнозу бюджету та проекту рішення про бюджет, схвалених виконавчим комітетом, на засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях міської ради

2.8. Складання звітів та інших інформацій про виконання бюджету згідно з чинним законодавством.

2.9.  Розроблення   пропозицій   щодо   удосконалення   методів   фінансового і бюджетного планування та здійснення  витрат.

2.10.  Здійснення контролю за дотриманням діючого законодавства щодо проведення видатків бюджетних коштів територіальної громади.

3Повноваження Бюджетного відділу

3.1. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної бюджетної політики в межах відповідної територіальної громади.

3.2. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та здійснення контролю за їх реалізацією.

3.3. Організовує роботу, пов’язану із складанням проекту бюджету,  за дорученням міського голови визначає порядок і терміни подання виконавчими органами міської ради, та органами, що контролюють справляння надходжень до бюджету, матеріалів для підготовки проекту бюджету.

3.4. Застосовує програмно-цільовий метод у бюджетному процесі щодо складання та виконання бюджету, а також складання звітів про виконання бюджету згідно з чинним законодавством.

3.5. Здійснює аналіз окремих показників соціально-економічного розвитку міської територіальної громади та враховує їх при складанні проекту бюджету.

3.6. Розробляє, затверджує і доводить до головних розпорядників   бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту бюджету.

3.7. Визначає порядок та строки розроблення та подання бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів.

3.8.  Проводить  на будь-якому етапі  складання і розгляд проекту бюджету, аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності мети, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

3.9. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту бюджету перед поданням його на  засідання  виконавчому комітету  та на розгляд сесії міської ради.

3.10. Планує видатки бюджету на підставі прогнозних розрахунків, показників проекту плану економічного і соціального розвитку громади, бюджетних запитів головних розпорядників коштів, положень Бюджетного кодексу України та програм затверджених міською радою, та інших матеріалів.

3.11. Забезпечує складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

3.12. Складає проект бюджету і подає його на розгляд міської ради, після схвалення виконавчим комітетом.

3.13. Доводить до головних розпорядників  граничні обсяги та індикативні прогнозні показники, що є підставою для складання проектів кошторисів, погоджує кошториси головним розпорядникам бюджетних коштів,  забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису бюджету встановленим бюджетним призначенням.

3.14. Складає розпис бюджету, вносить в установленому порядку зміни розпису бюджету, забезпечує впродовж бюджетного періоду відповідність розпису бюджету встановленим бюджетним призначенням, якщо до початку нового бюджетного  періоду не прийнято рішення про бюджет міської територіальної громади складає тимчасовий розпис бюджету з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України.

3.15. Складає розпис бюджетних асигнувань по головних розпорядниках бюджетних коштів з помісячним розподілом відповідно до бюджетної класифікації, забезпечує його виконання, приймає рішення про перерозподіл помісячних призначень коштів у межах річних бюджетних асигнувань.

3.16. Погоджує паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів бюджету.

3.17. Здійснює розподіл та перерахування коштів з рахунків бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів та іншим бюджетам відповідно до вимог чинного законодавства.

3.18. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з бюджету.

3.19. Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису бюджету встановленим бюджетним призначенням.

3.20. Здійснює зведення показників бюджету та подає їх в установлені терміни до Департаменту фінансів Закарпатської обласної державної адміністрації.

3.21. Забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

3.22. Здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань  виконання бюджету.

3.23. Готує самостійно або разом з іншими виконавчими органами та структурними підрозділами міської ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання їх міському голові.

3.24.  Проводить моніторинг змін, що пропонуються до бюджету та здійснює у встановленому порядку внесення змін до показників бюджету.

3.25. Аналізує бюджетну та фінансову звітність про виконання бюджету та інших фінансових звітів, поданих територіальними органами Державної казначейської служби України.

3.26.   Інформує керівництво міської ради  про стан виконання бюджету за кожний звітний період і подає на розгляд виконавчого комітету та на затвердження міської ради річний та квартальний звіти про виконання бюджету.

3.27. Здійснює облік коштів резервного фонду бюджету, розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень.

3.28. Здійснює фінансування підприємств, установ та організацій, переданих у встановленому законом порядку в управління міської ради, а також заходів, пов’язаних з розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм, дорожнім будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством.

3.29. Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян підприємств, установ і організацій.

3.30. За рішенням міської ради здійснює на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів  бюджету на депозитних рахунках.

3.31. Відповідно до вимог чинного законодавства організовує проведення конкурсу на розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міської територіальної громади на депозитних рахунках у банках, за результатами якого визначається переможець.

3.32. Здійснює розподіл та перерозподіл призначень і асигнувань по видатках бюджету, в тому числі за рахунок субвенцій і дотацій з інших бюджетів, згідно з повноваженнями, наданими міською радою в рішенні про бюджет міської територіальної громади на відповідний рік за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету та економічного розвитку.

3.33. Готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

3.34. Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу.

3.35.  Розглядає заяви, пропозиції та скарги громадян, листи підприємств, установ та організацій, які надходять до фінансового управління з питань, що входять до його компетенції, та вживає по них необхідні заходи.

3.36.  Бюджетний відділ під час виконання покладених на нього завдань у встановленому законодавством порядку та в межах компетенції взаємодіє з виконавчими органами міської ради, структурними підрозділами й апаратом ради, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, територіальними органами Державної казначейської служби України, а також підприємствами, установами та організаціями.

3.37.Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є фінансове управління.

3.38. Працівники Бюджетного відділу в межах покладених обов’язків, є відповідальними особами, які обробляють та надають з питань, віднесених до їх компетенції, інформацію та відповіді за запитами на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.39. Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

 4. Права та обов’язки Бюджетного відділу

4.1. В установленому порядку одержувати від органів виконавчої влади, виконавчих органів міської ради, територіальних органів Державної казначейської служби України, органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, інших державних органів, підприємств, установ, організацій, банків та інших фінансових установ усіх форми власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету та звітування про його виконання.

4.2.  В  установленому порядку та  у межах  своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до положень Бюджетного кодексу України та вживати заходи, передбачені законодавством України до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення.

4.3. Залучати фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Бюджетного відділу.

4.4. Взаємодія з іншими структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами, організаціями, відповідними органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, органами державної аудиторської служби України та Державної казначейської служби України під час виконання покладених на відділ завдань.

4.5. Одержувати від головних розпорядників коштів інформацію, документи і матеріали, необхідні для складання проекту бюджету та аналізу його виконання, інформацію щодо стану усунення бюджетних правопорушень.

4.6. При здійсненні повноважень Бюджетний відділ зобов’язаний дотримуватися законодавства України, вимог даного Положення, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки.

4.7.  Інші права та обов’язки передбачені чинним законодавством.

      5. Структура  Бюджетного  відділу

5.1. Структура і чисельний склад Бюджетного відділу затверджується  рішенням Чопської міської ради.

5.2. Бюджетний відділ очолює начальник відділу.

5.3. Працівники  Бюджетного відділу призначаються та звільняються з посади згідно з розпорядженням міського голови за пропозицією начальника фінансового управління.

 6. Відповідальність працівників Бюджетного відділу

 6.1. Працівники Бюджетного відділу несуть відповідальність за:

неналежне виконання посадових обов’язків, передбачених Посадовою інструкцією;

вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією;

розголошення державної таємниці, службової та іншої конфіденційної інформації, яка стала їм відома при виконанні посадових обов’язків.

6.2. Працівники Бюджетного відділу звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог даного Положення та Посадової інструкції у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники Бюджетного відділу звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників Бюджетного відділу, і працівники Бюджетного відділу вжили всіх необхідних заходів для того, щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин.

6.3. Під форс-мажорними обставинами розуміються стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування.

6.4. Працівники  Бюджетного відділу повинні в найкоротший термін, але не пізніше п’яти днів з дня настання форс-мажорних обставин, повідомити керівництво про настання форс-мажорних обставин.

6.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення обставин непереборної сили позбавляє працівників Бюджетного відділу права посилатися на дані обставини.

6.6. Факт виникнення і припинення форс-мажорних обставин підтверджується відповідним документом, виданим уповноваженим органом.

       7. Начальник Бюджетного  відділу

 7.1.Бюджетний відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади згідно з розпорядженням міського голови за поданням начальника фінансового управління. Підпорядковується безпосередньо начальнику фінансового управління та здійснює керівництво діяльністю Бюджетного  відділу. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Бюджетний відділ завдань та за забезпечення належного виконання вимог закону України «Про доступ до публічної інформації».

7.2. У разі відсутності начальника фінансового управління начальник Бюджетного відділу виконує його обов’язки.

 8. Заключні  положення

8.1. Припинення діяльності Бюджетного відділу здійснюється на підставі рішення Чопської міської ради або у встановленому порядку іншим органом відповідно до вимог діючого законодавства України.

8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття за ініціативою начальника фінансового управління, а також з метою приведення Положення у відповідність з чинним законодавством.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь