Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про відділ централізованого бухгалтерського обліку

Додаток № 3
до рішення 4 сесії 7 скликання
Чопської міської ради
від 29.01.2016 р. №5

Положення
про Відділ централізованого бухгалтерського обліку Чопської міської ради

 1. Загальні положення

1.1. Відділ централізованого бухгалтерського обліку Чопської міської ради (далі – Відділ) є самостійним структурним підрозділом та входить до апарату Чопської міської ради та її виконавчого комітету, утворюється міською радою, є підзвітними і підконтрольними міській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету та міському голові.

1.2. Відділ виконує обов’язки (функції) централізованої бухгалтерії відносно бюджетних установ, підпорядкованих міській раді та її виконавчому комітету.
Структура, штат та чисельність службовців Відділу визначається рішенням міської ради. Керівником відділу є начальник відділу-головний бухгалтер, який  підпорядковується  та  є  підзвітним міському голові. Службовців відділу призначає на посади міський голова. Службовці відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування. Начальник та працівники Відділу свої функціональні обов’язки здійснюють згідно з цим Положенням та посадовими інструкціями, затвердженими Чопським міським головою.

1.3. Прийняття (передача)  справ  начальником відділу – головним бухгалтером у разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої  перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформляється відповідний акт. Копія такого акта надається міському голові.

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, що його стосуються, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.5. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Чопської міської ради.

 2. Основні завдання Відділу:

2.1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово – господарської діяльності Чопської міської ради, її виконавчого комітету, бюджетних установ, щодо яких здійснюються функції централізованої бухгалтерії та складення звітності.

2.2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

2.3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

2.4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

2.5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

 3. Повноваження Відділу:

3.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

3.1.2. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в    порядку, встановленому законодавством.

3.1.3. Здійснює поточний контроль за:
– дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;- правильністю зарахування  та  використання власних надходжень бюджетної установи;
– веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі.

3.1.4. Своєчасно подає звітність.

3.1.5. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.

3.1.6. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо: – використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та  інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

3.1.7. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

3.1.8. Забезпечує:

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
– достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;
– повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
– зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;
– користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;- відповідні структурні підрозділи бюджетної установи даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності.

3.1.9. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

3.1.10. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників та працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі.

3.1.11. Здійснює  заходи  щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням  вимог бюджетного законодавства.

4. Начальник відділу – головний бухгалтер

 4.1. Начальник відділу – головний бухгалтер:

4.1.1. Організовує роботу з  ведення  бухгалтерського  обліку  та  забезпечує виконання завдань, покладених на бухгалтерську службу.
4.1.2. Здійснює  керівництво  діяльністю  бухгалтерської  служби, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку.

4.1.3. Погоджує проекти договорів (контрактів),  у тому числі про  повну  індивідуальну  матеріальну  відповідальність,  забезпечуючи  дотримання   вимог   законодавства   щодо  цільового  використання бюджетних коштів та збереження майна.

4.1.4. Бере у разі потреби участь  в  організації  та  проведенні  перевірки    стану   бухгалтерського   обліку   та   звітності   у бухгалтерських  службах  бюджетних  установ,  які   підпорядковані бюджетній установі.
4.1.5. Здійснює   у   межах   своїх   повноважень   заходи   щодо  відшкодування  винними  особами  збитків  від   нестач,   розтрат, крадіжок.
4.1.6. Погоджує кандидатури працівників бюджетної установи,  яким  надається право складати та підписувати  первинні  документи  щодо  проведення   господарських   операцій,   пов’язаних   з  відпуском  (витрачанням) грошових  коштів,  документів,  товарно-матеріальних  цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;
4.1.7. Подає керівникові бюджетної установи пропозиції щодо:
– визначення облікової   політики,   зміни   обраної  облікової  політики з урахуванням особливостей діяльності бюджетної  установи  і  технології оброблення облікових даних,  у тому числі системи та  форм внутрішньогосподарського (управлінського)  обліку  та  правил  документообігу,    додаткової   системи   рахунків   і   регістрів  аналітичного  обліку,  звітності  та  контролю  за  господарськими операціями;
– визначення оптимальної  структури  бухгалтерської  служби  та чисельності її працівників;
– призначення на посаду  та  звільнення  з  посади  працівників бухгалтерської служби; – вибору та  впровадження  уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та  звітності  з  урахуванням  особливостей діяльності бюджетної установи;
– створення умов  для належного збереження майна,  цільового та ефективного використання       фінансових,       матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;
– визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;
– притягнення до відповідальності працівників бухгалтерської служби, у тому числі працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі, за результатами контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;
– удосконалення порядку здійснення поточного контролю; – організації навчання працівників бухгалтерської служби, у тому числі працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі, з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;
– забезпечення бухгалтерської служби нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності.

4.1.8. Підписує звітність та документи, які є підставою для:
– перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів);
– проведення розрахунків відповідно до укладених договорів; – приймання і видачі грошових коштів;
– оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна; – проведення інших господарських операцій

4.1.9. Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівника бюджетної установи про встановлені факти порушення бюджетного законодавства.

4.1.10. Здійснює контроль за:

- відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться бюджетною установою;
– складенням звітності;
– цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;
– дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;
– правильністю проведення  розрахунків  при  здійсненні  оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних  робіт,  придбаних  товарів  чи  наданих  послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;
– відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним   асигнуванням,  паспорту  бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;
– станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості бюджетної установи та бюджетних установ, які їй підпорядковані;
– додержанням вимог   законодавства    під    час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;
– оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
– розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників бухгалтерської служби;
– усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства
;- виконанням головними бухгалтерами бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі, функцій з контролю.

4.1.11. Погоджує  документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням  посадових окладів і надбавок працівникам.

4.1.12. Виконує інші обов’язки, передбачені законодавством.

4.2. Головний   бухгалтер   у  разі  отримання  від  керівника бюджетної  установи  розпорядження  вчинити  дії,  які  суперечать законодавству,   інформує   у   письмовій   формі   керівника  про неправомірність такого розпорядження,  а у разі  отримання  даного розпорядження  повторно  надсилає  керівникові бюджетної установи, якій  підпорядкована бюджетна  установа,  та  керівникові  органу Казначейства   за   місцем   обслуговування   бюджетної   установи відповідне повідомлення.

4.3. Начальник відділу – головний бухгалтер або особа,  яка його заміщує,  не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності, а також виконувати обов’язки керівника бюджетної установи на період його тимчасової відсутності.

4.4. У разі тимчасової відсутності начальника відділу – головного бухгалтера виконання його обов’язків покладається відповідно до розпорядження міського голови – на іншого працівника Відділу.

5. Відповідальність працівників Відділу

5.1. У випадках, передбачених законодавством, працівники Відділу несуть відповідальність згідно із Законом.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь