Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Статут Соломонівського закладу дошкільної освіти “Усмішка”

Дата: 16.08.2021 11:15
Кількість переглядів: 774

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 3 сесії 8 скликання
Чопської міської ради
Ужгородського району
Закарпатської області
від 02.03.2021р. № 19  

 С Т А Т У Т 

Соломонівського закладу дошкільної освіти «Усмішка» Чопської міської ради
Ужгородського району
Закарпатської області

    І. Загальні положення

1.1. Соломонівський заклад дошкільної освіти «Усмішка» Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області (далі – заклад освіти) знаходиться у комунальній власності Чопської міської ради Закарпатської області.

1.2. Заклад має повне та скорочене найменування:

- повне: Соломонівський заклад  дошкільної освіти «Усмішка» Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області;

- скорочене: Соломонівський ЗДО «Усмішка».

1.3. Місце знаходження   закладу   освіти: 89460, Закарпатська область, Ужгородський район, с.Соломоново, вул. Яблунева, 38;

1.4. Засновником закладу освіти є Чопська міська рада Закарпатської області (ЄДРПОУ 04053737) (далі – Засновник). Уповноваженим органом управління закладом освіти є управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради Закарпатської області (далі – Орган управління).

1.5. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування закладу освіти, його матеріально-технічне забезпечення, харчування та медичне обслуговування дітей, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, її господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.6. Заклад освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 (зі змінами та доповненнями), наказами Міністерства освіти та науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та власним Статутом.

1.7. Заклад освіти є юридичною особою і діє на підставі Статуту, який затверджується Засновником, має круглу печатку встановленого взірця, бланки з власними реквізитами.

1.8. Діяльність закладу освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.9. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, Положенням та даним Статутом.

1.10. Заклад освіти несе відповідальність перед Чопською міською об’єднаною  територіальною громадою, здобувачами освіти, суспільством і державою за:

- реалізацією завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти;

- дотримання прав дитини у сфері дошкільної освіти;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання дітей, зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання;

- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки;

- здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодію з сім’єю;

- поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей раннього та перед шкільного віку;

- планування своєї діяльності та формування стратегії розвитку закладу;

- виконання угоди укладеної між батьками та закладом освіти і затвердженої загальними зборами щодо навчання, виховання та збереження життя і здоров’я дітей;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.11. Заклад освіти надає дошкільну освіту: громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, у порядку встановленому для громадян України. Для задоволення освітніх потреб дітей та згодою батьків можуть вводитися додаткові освітні послуги.

1.12. Взаємовідносини між закладом освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.13. Метою закладу освіти не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників.

 ІІ. Комплектування закладу освіти

2.1. Заклад освіти розрахований на 48 місць.

2.2. У закладі освіти комплектуються групи за одновіковими та різновіковими ознаками загального розвитку (при потребі-інклюзивні) з денним (10,5 годинним) режимом  перебування дітей.

2.3. Наповнюваність групи дітьми становить: різновікова, інклюзивна – до 15 дітей, для дітей віком від трьох до шести (семи років) – до 20 осіб.

2.4. Засновник може встановлювати меншу наповнюваність груп дітьми у  закладі освіти залежно від демографічної ситуації.

2.5. Прийом дітей до закладу освіти здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

- заяви батьків або осіб, які замінюють;

- медичної довідки про стан здоров’я дитини;

- карти профщеплень дитини;

- свідоцтва про народження.

 2.6. Під час прийому дитини до закладу освіти, керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, зі Статутом закладу освіти, іншими документами, що регламентують його діяльність.

2.7. За дитиною зберігається місце у  закладі освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також 75 днів у літній період незалежно від періоду і тривалості їх відпустки.

2.8. Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватися:

- за заявою батьків, або осіб, які їх замінюють;

- на  підставі  медичного  висновку  про  стан здоров’я дитини що виключає

можливість її подальшого перебування у закладі освіти даного типу. Такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу закладу дошкільної освіти, якому доцільне подальше перебування дитини;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом трьох місяців;

- у разі відсутності дитини без поважних причин більше 14 днів.

Адміністрація закладу освіти зобов’язана письмово із зазначенням причин повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше як за 14 календарних днів. Забороняється безпідставне відрахування дитини з закладу освіти.

III. Режим роботи закладу освіти

3.1. Заклад освіти працює щоденно з п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні – субота, неділя, святкові та неробочі.

3.2. Щоденний графік роботи закладу освіти затверджується управлінням освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради: з 7 години 30 хвилин до 18 години.

3.3. В разі потреби графік та режим роботи може змінюватись за погодженням з Органом управління.

 IV. Організація освітнього процесу в закладі освіти

4.1. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з програмою розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти та науки України.

Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини раннього та перед шкільного віку, а також умови за яких вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов’язковим.

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

4.2. Навчальний рік у  закладі  освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.  З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у закладі освіти проводиться оздоровлення дітей.

4.3. Заклад освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати Програму (Програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку Міністерством освіти та науки України.

4.4. План роботи закладу освіти схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується його керівником.

4.5. У закладі освіти визначена українська та угорська мова навчання.

4.6. Освітній процес у закладі освіти здійснюється за програмами затвердженими Міністерством освіти та науки України.

4.7. Заклад освіти може організовувати освітній процес за одним із пріоритетних напрямків: художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний, тощо.

4.8. Заклад освіти відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені  Державною базовою програмою дошкільної освіти, але які вводяться за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, за рахунок їх коштів на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини визначеного Міністерством освіти та науки України разом з Міністерством охорони здоров’я.

 V. Організація харчування дітей у закладі освіти

5.1. Засновник та заклад освіти забезпечують збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених санітарним регламентом.

5.2. Забезпечення продуктами харчування здійснюється управлінням освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради централізовано, згідно санітарно-гігієнічних правил і норм.

5.3. У закладі освіти встановлено триразове харчування.

5.4. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного  працівника та керівника  закладу освіти.

 VI. Медичне обслуговування дітей у закладі освіти

6.1. Медичне обслуговування закладу освіти здійснюється медичним працівником лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Соломоново на безоплатній основі у встановленому законом порядку.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 VII. Учасники освітнього процесу у закладі освіти

7.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є: діти дошкільного віку, директор, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі працівникам закладу освіти встановлюють такі форми матеріального та морального заохочення, як грошова премія, подяки, грамоти, нагрудні знаки, педагогічні звання.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді

7.5. Обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • виховувати у дітей любов до Батьківщини, повагу до національних, історичних, культурних цінностей, толерантність, дбайливе ставлення до довкілля;
 • забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
 • поважати гідність дитини;
 • виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі освіти у встановленому порядку(до 20 числа кожного місяця);
 • своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість відсутності або хвороби дитини; приносити медичні довідки;
 • слідкувати за станом здоров’я дитини;
 • забезпечувати інформаційні потреби своєї дитини;
 • підтримувати наступність у роботі сім’ї і закладу освіти з питань виховання і навчання дітей раннього і перед шкільного віку;
 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.6. На посаду педагогічного працівника  закладу освіти призначається особа яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8. Педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • на захист професійної честі та власної гідності;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • виконувати Статут, дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку, умов контракту чи трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва;
 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.10. Педагогічні працівники призначаються на посаду до закладу освіти та звільняються керівником закладу.

7.11. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психологічне здоров’я дитини згідно із законодавством України.

7.12. Працівники закладу освіти проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством України порядку.

7.13. Педагогічні працівники закладу освіти підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років.

7.14. Педагогічні працівники закладу освіти повинні проходити курси підвищення кваліфікації у визначені законодавством терміни.

7.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

VIII. Управління закладом освіти

8.1. Управління закладом освіти здійснюється відповідно до цього Статуту на засадах надання повноважень Засновника, Органу управління та директора закладу.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює  його  директор, який призначається і звільняється з посади начальником управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради, відповідно до чинного законодавства України.

8.3.  Засновник закладу освіти:

- забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної освіти всіх форм власності відповідно до потреб населення, враховуючи інтереси дітей з особливими освітніми потребами, поліпшення матеріально-технічної бази та господарське обслуговування комунальних закладів дошкільної освіти;

- затверджує Статут закладу освіти, вносить зміни та доповнення  до Статуту;

- створює  умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими освітніми потребами, дошкільної освіти;

- здійснює контроль щодо проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень закладів дошкільної освіти з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування;

- забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист прав учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу в закладі освіти;

- здійснює інші повноваження відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про освіту” та положень про них.

8.4. Директор закладу освіти:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту” та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює  керівництво  і  контроль  за діяльністю закладу освіти;

- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах,   установах   і  організаціях,  укладає  угоди  з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу освіти; відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу освіти;

- приймає   на   роботу   та   звільняє  з  роботи  працівників закладу освіти;

- видає  у  межах  своєї  компетенції  накази, контролює їх виконання;

- контролює  організацію  харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує   Правила   внутрішнього   трудового   розпорядку, посадові  інструкції  працівників  за  погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує  дотримання  санітарно-гігієнічних,  протипожежних норм  і  правил,  техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку,    виховання і навчання дітей їх  віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує  ініціативу  щодо  вдосконалення  освітньої роботи, заохочує творчі    пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну і фінансово-господарську  діяльність дошкільного закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють;

- виконує інші обов’язки, визначені чинним законодавством України.

8.5. Постійно діючий колегіальний орган у  закладі освіти – педагогічна рада.

До складу педагогічної  ради  входять: директор,  педагогічні  працівники, медичні працівники. Можуть  входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських  організацій,  педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є директор закладу освіти.

Педагогічна рада закладу освіти:

 • розглядає питання навчально-виховного процесу в закладі освіти та приймає відповідні рішення;
 • організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

 Робота  педагогічної  ради  планується довільно відповідно до потреб   закладу освіти. Протягом року відбувається чотири засідання педагогічної ради.

8.6.Органом громадського самоврядування у закладі освіти є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликається не рідше одного разу на рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

 • обирають раду закладу освіти, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
 • заслуховують звіт керівника закладу, голови ради закладу освіти з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу освіти.

8.7. У період між загальними зборами діє рада закладу освіти, діяльність якої регулюється Статутом. Рада закладу освіти організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально – виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

До складу ради закладу освіти обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Засідання ради закладу освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

IX. Майно закладу освіти

9.1. В користування закладу освіти передано земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики та інші матеріальні цінності, що належали Соломонівській сільській раді.

9.2.  Майно закладу освіти становлять необоротні та оборотні основні активи, а також інші цінності передані йому Засновником, органом управління, вартість та структура яких відображається у балансі.

 X. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

10.2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти фінансуються за рахунок коштів Засновника.

10.3. Джерелами фінансування закладу освіти можуть бути кошти:

- Засновника, державного та міського  бюджетів;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством України.

10.4. Заклад освіти за погодженням із управлінням освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради має право:

- придбати,  орендувати  необхідне  йому  обладнання  та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

10.5. Порядок ведення діловодства в  закладі  освіти здійснюється за Інструкцією про ведення ділової документації у закладах освіти. Бухгалтерський   облік здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.

10.6. Штатні розписи закладу освіти затверджуються рішенням сесії Чопської міської ради на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

10.8. Заклад освіти є неприбутковою організацією.

10.9. Заробітна плата працівників закладу освіти залежить від навантаження. Установлюється за результатами атестації у відповідності з єдиною тарифною сіткою оплати праці працівників бюджетних установ.

 XI. Контроль за діяльністю закладу освіти

11.1. Заклад освіти підпорядкований і підзвітний Засновнику – Чопській міській раді та уповноваженому органу – управлінню освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.

11.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.3. Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради у відповідності з чинним законодавством здійснює контроль за виконанням завдань дошкільної освіти та додержанням вимог Базового компонента дошкільної освіти.

11.4. Контроль за іншими напрямками діяльності закладу освіти здійснює Державна податкова служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до чинного законодавства.

11.5. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти здійснюється суб’єктами  громадського нагляду (контролю): громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадського суспільства, установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями  здобувачів освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони делегують своїх представників.

11.6. Суб’єкти  громадського нагляду (контролю) мають право:

 • ініціювати і брати участь у дослідженнях з питань дошкільної освіти та оприлюднювати результати таких досліджень;
 • проводити моніторинг та оприлюднювати результати, зокрема, щодо:
 • охоплення дітей дошкільною освітою;
 • якості результатів навчання і виховання дітей старшого дошкільного віку;
 • якості навчальних матеріалів;
 • розподілу витрат на дошкільну освіту та цільового використання коштів з місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

11.7. Безпосередньо в закладі освіти громадський нагляд (контроль) може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти за погодженням з  управлінням освіти, культури молоді і спорту Чопської міської ради, крім випадків, встановлених законодавством.

XII. Міжнародне співробітництво

12.1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

12.2. Заклад освіти має право, за погодженням з управлінням освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами системи освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами, тощо відповідно до чинного законодавства України.

XIII. Створення, реорганізація та ліквідація закладу освіти

13.1. Створення, припинення (реорганізація чи ліквідація) закладу освіти здійснюється у порядку, встановленому законодавством України.

13.2. У разі припинення діяльності закладу освіти (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) вивільнені приміщення ліквідованих комунальних закладів дошкільної освіти використовуються виключно для роботи з дітьми.

Майно, яке є державною або комунальною власністю (земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання тощо), придбання чи відокремлення якого призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно для роботи з дітьми.

13.3. Засновник закладу освіти не має права безпідставно ліквідувати його, зменшувати в ньому площу території, кількість груп.

13.4. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною розпорядженням Засновника, а у випадку ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

13.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управлінням справами закладу освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його Засновнику.

13.6. Заклад є таким, що припинив свою діяльність із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

13.7. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством України.

13.8.Питання, що не врегульовані даним Статутом, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

XIV. Порядок внесення змін до статуту закладу освіти

14.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника та викладаються у новій редакції.

14.2. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

14.3. Усі відповідним чином посвідчені примірники Статуту мають однакову юридичну силу та зберігаються у засновника закладу, директора закладу, в державних органах, які провели реєстрацію.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь