Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Статут Есенської гімназії

Дата: 16.08.2021 11:31
Кількість переглядів: 956

ЗАТВЕРДЖЕНО
до рішення 47 сесії 8 скликання
Чопської міської ради
Ужгородського району
Закарпатської області
05.06. 2024 № 16

                                                  

 Статут
Есенської гімназії
Чопської міської ради Закарпатської області
(у новій редакції)

І. Загальні положення

1.1. Есенська гімназія Чопської міської ради Закарпатської області (далі – Гімназія)  перейменована  з Есенського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області (код за ЄДРПОУ 22110373).

Форма власності закладу освіти – комунальна.

Організаційно-правова форма Гімназії – комунальна організація (установа, заклад).

1.2.  Найменування Гімназії:

Повне: Есенська гімназія Чопської міської ради Закарпатської області.

Скорочене: Есенська гімназія.

1.3. Місцезнаходження гімназії: 89461, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Есень, вул. Мала, 78.

1.4. Засновником Гімназії є Чопська міська територіальна громада в особі представницького органу Чопської міської ради Закарпатської області, код за ЄДРПОУ 04053737, місцезнаходження: 89502, Закарпатська область, Ужгородський район, м. Чоп, вул. Берег, 2, (далі – Засновник).

1.5. Уповноваженим органом управління є управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради, код за ЄДРПОУ 26463884, місцезнаходження: 89502, Закарпатська область, Ужгородський район, м. Чоп, вул. Миру, 13А,  (далі – Уповноважений орган управління).

1.6. Засновник затверджує Статут гімназії, Положення про філію, вносить зміни до них та здійснює інші дії.

1.7. Гімназія є юридичною особою, має печатку, штамп, офіційні бланки з відповідними реквізитами, код за ЄДРПОУ.

1.8. Есенська гімназія Чопської міської ради Закарпатської області  має у своєму складі Соловківську філію Есенської гімназії Чопської міської ради Закарпатської області, яка не має статусу  юридичної особи і діє на підставі цього Статуту та Положення про філію.

1.9. Гімназія – неприбутковий, некомерційний  заклад освіти, який забезпечує здобуття початкової та базової середньої.

1.10. Головною метою Гімназії є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

1.11. Головними завданнями Гімназії є:

-  забезпечення реалізації права громадян на початкову та базову загальну середню  освіту.

 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування й розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини й громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину й суспільство;
 • забезпечення оптимальних умов для розумового, морального, емоційного, фізичного розвитку дітей на основі наукового вивчення їхніх індивідуальних особливостей, інтересів, нахилів;
 • соціальний та матеріальний захист творчо обдарованої молоді.

1.12. Гімназія та його філія у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, рішеннями Засновника, цим Статутом, Положенням про філію, іншими власними установчими документами.

1.13. Гімназія самостійно приймає рішення з будь-яких питань у межах своєї автономії, визначеної чинним законодавством України та власним Статутом.

1.14. Гімназія несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-  безпечні умови освітнього процесу;

-  дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

-  дотримання фінансової дисципліни.

1.15. Мовою освітнього процесу в Гімназії є державна (українська) та рідна (угорська) мова. Гімназія гарантує право отримання освіти державною (українською) та рідною (угорською) мовами відповідно до потреб громадян згідно із законодавством України про освіту.

1.16. Структура Гімназії:

 • структурний підрозділ чи філія І ступеня, що забезпечує початкову освіту, тривалістю 4 роки;
 • структурний підрозділ чи філія ІІ ступеня, що забезпечує базову середню освіту, тривалістю 5 років;

1.17. Гімназія має право:

 • визначати форми, методи й засоби організації освітнього процесу за погодженням із Засновником;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;
 • бути власником і розпорядником рухомого й нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;
 • отримувати кошти й матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.18. Наповнюваність класів Гімназії не може перевищувати 30 учнів.

1.19. Наповнюваність класів філії Опорного закладу освіти не може становити менше 5 осіб. У разі меншої кількості учнів у класі, заняття проводяться за індивідуальною чи іншими формами навчання. Гімназія може забезпечувати здобуття початкової освіти дітьми (незалежно від їх кількості) одного або різного віку, які можуть бути об’єднані в один чи різні класи (групи). У такому разі освітній процес може організовуватися одним або кількома вчителями, або в будь-якій іншій формі, яка буде найбільш зручною та доцільною для забезпечення здобуття дітьми початкової освіти відповідно до стандарту освіти.

1.20. За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів та відповідно до рішення Засновника, в Гімназії та його філії можуть бути створені групи продовженого дня, фінансування яких здійснюється за кошти Засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством. Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей із неї здійснюється наказом директора на підставі заяви батьків чи осіб, що їх замінюють.

1.21. Гімназія приймає рішення про створення профільних класів чи профільних груп у класах, класів із поглибленим вивченням окремих предметів, інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням із Уповноваженим органом управління.

1.22. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

1.23.  Індивідуальне навчання та навчання екстерном в Гімназії організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

1.24. Гімназія забезпечує академічне та професійне спрямування профільної середньої освіти. Профілі навчання в старшій школі визначаються шляхом вивчення і врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів. Пріоритетним є історичний профіль навчання. У 8-9 класах здійснюється допрофільна підготовка з метою професійної орієнтації учнів і сприяння вибору ними напряму профільного навчання в старшій школі.

1.25. Медичне обслуговування учнів та працівників Гімназії здійснюється амбулаторією загальної практики сімейної медицини села Есень.

1.26. Відносини Гімназії з юридичними й фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. Організація освітнього процесу

2.1. Гімназія планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного планів. У плані відображаються найважливіші питання роботи Гімназії, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою закладу.

2.2. Основним документом, що регламентує освітній процес, є освітня програма, яка розробляється Гімназією на основі Державних стандартів відповідного рівня та типових освітніх програм, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.3. Освітня програма розробляється для одного або декількох рівнів освіти (наскрізна освітня програма).

2.4. Освітня програма містить:

 • навчальний план опорного закладу освіти, який визначає загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні загальної середньої освіти (в годинах), його розподіл між галузями знань та навчальними предметами за роками навчання, послідовність їх вивчення;
 • деталізований опис очікуваних результатів навчання та компетентностей учнів;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
 • навчальні програми предметів, що вивчаються за інваріантним і варіативним складниками;
 • форми організації освітнього процесу;
 • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • інші освітні компоненти (за рішенням Гімназії).

 2.5.  Освітня програма має передбачати освітні компоненти для вільного вибору учнями.

2.6. Освітня програма може мати корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

2.7. Освітня програма має передбачати досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти.

2.8. Освітні програми розробляються Гімназією на основі типових освітніх програм, схвалюються педагогічною радою Гімназії та затверджуються директором. Освітні програми можуть передбачати перерозподіл навчального часу між навчальними предметами інваріантної складової не більше, ніж 15 відсотків річного обсягу навчального часу.

2.9. На основі освітньої програми керівництво Гімназії розробляє робочий навчальний план закладу та його філії згідно типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної  середньої освіти, наявного рівня освіти. Індивідуалізація та диференціація навчання забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини навчального плану. Освітня програма Гімназії не може реалізуватися чи забезпечуватися (повністю або частково) за кошти батьків та/або учнів. Розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний) додаються до робочого навчального плану у формі додатків і затверджуються директором.

2.10. Гімназія та філія працюють за навчальними програмами, підручниками, навчальними посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечують виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.11. Гімназія здійснює освітній процес за інституційною (очною – денною, заочною, дистанційною) та індивідуальною (екстернатною, сімейною – домашньою) формами навчання.

2.12.  Гімназія забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

2.13. Засновник закріплює за Гімназією відповідну територію обслуговування й до початку навчального року бере на облік учнів, які мають його відвідувати.

2.14. Зарахування учнів до Гімназії та його філії здійснюється відповідно до законодавства та оформляється наказом директора Гімназії.

2.15.  Директор Гімназії зобов’язаний ознайомити дітей та їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, із порядком зарахування до закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

2.16. Зарахування учнів до Гімназії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора. Для зарахування учня до Гімназії батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), при вступі до III ступеня – документ про відповідний рівень освіти. До першого класу зараховуються, як правило, діти шести років.

2.17. Гімназія щороку, не пізніше 15 вересня подає Уповноваженому органу управління дані про всіх учнів, зарахованих до Гімназії та його філії.

2.18. У разі вибуття учня з населеного пункту, батьки або особи, які їх замінюють, подають до Гімназії заяву із зазначенням причини вибуття. У разі переходу учня до іншого навчального закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти в межах населеного пункту, батьки або особи, які їх замінюють,  подають до Гімназії заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу. У разі переведення учня до іншого закладу освіти або його відрахування в установленому порядку, Гімназія передає Уповноваженому органу управління не пізніше 15 числа наступного місяця дані про учня та дані про заклад освіти, де учень продовжує навчання.

2.19. Кожен учень Гімназії чи його філії переводиться до наступного класу після завершення навчального року, крім випадків, визначених законодавством. До наступного класу не переводяться учні, які були відраховані із Гімназії чи його філії до іншого закладу освіти в установленому порядку. Переведення учнів 9 класу до наступного класу здійснюється на підставі річного оцінювання їх результатів навчання та державної підсумкової атестації згідно з рішенням педагогічної ради.

2.20. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до Гімназії чи філії відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.21. Гімназія та філія можуть надавати платні освітні та інші послуги згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Гімназія та його філія можуть надавати інші послуги, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Перелік таких послуг затверджує Засновник.

2.22. Індивідуальна освітня траєкторія учнів формується шляхом вибору ними чи їх батьками закладу освіти, освітніх програм, форм здобуття освіти, навчальних предметів і рівня їх складності, методів і засобів навчання, темпу засвоєння освітньої програми чи окремих предметів. Індивідуальна освітня траєкторія реалізується на підставі індивідуального навчального плану, що розробляється педагогічними працівниками у взаємодії із учнем та/або його батьками, схвалюється педагогічною радою та затверджується директором. Індивідуальний навчальний план може передбачати здійснення освітнього процесу в канікулярний період. Учні мають право на визнання результатів їх навчання (зокрема, з окремих предметів), передбачених відповідними державними стандартами загальної середньої освіти, що були здобуті ними шляхом неформальної та/або інформальної освіти. Визнання таких результатів навчання здійснюється шляхом їх річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації, що відбувається на загальних засадах і в загальному порядку, визначених для очної або екстернатної форми навчання. За результатами річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації педагогічна рада приймає рішення про визнання результатів навчання учня та  затвердження індивідуального навчального плану або про продовження здобуття ним відповідних предметів у загальному порядку.

2.23. Структура навчального року, тривалість начального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються Гімназією у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

2.24. Організація освітнього процесу не може призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти. На рівнях початкової та базової середньої освіти освітній процес організовується за такими циклами:

- перший цикл початкової освіти – адаптаційно-ігровий (1-2 класи);

- другий цикл початкової освіти – основний (3-4 класи);

- перший цикл базової загальної середньої освіти – адаптаційний (5-6 класи);

- другий цикл базової загальної середньої освіти – базове предметне навчання (7-9 класи).

2.25. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня, в День знань, і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

2.26. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.27. За погодженням із Уповноваженим органом управління з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю Гімназії запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.28. Тривалість уроків в Гімназії та його філії становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих-дванадцятих – 45 хвилин.

2.29. Тривалість навчального року має складати у 1-4 класах – не менше 720 навчальних годин, 5-9 класах – не менше 890 навчальних годин.

2.30. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення двох уроків поспіль з одного предмета під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання.

2.31. Гімназія може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

2.32. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку й харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, тривалість великої перерви після третього уроку – 25 хвилин.

2.33. Розклад уроків в Гімназії, його філії складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором.

2.34. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених освітньою програмою та робочим навчальним планом Гімназії, дозволяється лише за їхньої згоди та згоди батьків або осіб, які їх замінюють. 

2.35. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог освітніх програм та індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

2.36. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою Гімназії й затверджується директором. Тижневий режим роботи закладу та його філії затверджується в розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, в Гімназії проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття й заходи, передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.37. Облік результатів навчання учнів протягом навчального року здійснюється в класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

2.38. Визначення результатів навчання учнів здійснюється відповідно до діючих критеріїв оцінювання, визначених Міністерством освіти і науки України. У першому класі дається словесна характеристика результатів навчання учнів. За рішенням педагогічної ради Гімназії може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання результатів навчання учнів. У документі про освіту відображаються результати навчання учнів за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.39. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне (поточне) оцінювання, підсумкове оцінювання (семестрове та річне), державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання.

2.40. Порядок переведення і випуск учнів визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів закладів освіти системи загальної середньої освіти всіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України.

2.41. Навчання у випускних (4-х, 9-х класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма й порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації в порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров’я України. У разі не проходження річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою особа має право впродовж місяця повторно пройти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію. У разі повторного не проходження річного оцінювання та/або державної  підсумкової атестації педагогічна рада до початку нового навчального року вирішує питання щодо визначення форм та умов подальшого здобуття такою особою загальної середньої освіти.

2.42. Контроль відповідності освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України.

2.43. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмового матеріалу, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (чи осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в інклюзивних класах або навчатися за індивідуальними навчальними програмами та планами за згодою батьків (чи осіб, які їх замінюють).

2.44. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скоригованої до індивідуальних здібностей освітньої програми, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання в тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (чи осіб, які їх замінюють).

2.45. Учням, які закінчили певний ступінь Гімназії чи його філії, видається відповідний документ про освіту:

 • по закінченні І ступеня навчання (початкової школи) – свідоцтво про початкову освіту;
 • по закінченні ІІ ступеня навчання – свідоцтво про базову середню освіту;

2.46. Випускникам 9-х, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. Учні, які не отримали документа про освіту, можуть продовжити навчання екстерном. 

2.47. У документах про освіту результати підсумкового оцінювання фіксуються за 12-бальною шкалою. Учні з результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації не нижчими, ніж 10 балів з кожного предмета, отримують свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою чи свідоцтво про повну загальну середню освіту з відзнакою та нагороджуються срібною або золотою медалями згідно Положення.

2.48. З метою забезпечення якості освіти в Гімназії розробляється внутрішня система забезпечення якості освіти.

2.49.  Внутрішня система забезпечення якості освіти включає:

 • стратегію та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання учнів;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників Гімназії;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи учнів;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом;
 • створення в Гімназії інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами Гімназії.

III. Учасники освітнього процесу

3.1.  Учасниками освітнього процесу в Гімназії та його філії є:

 •  учні (здобувачі освіти);
 • педагогічні працівники та інші працівники закладу та його філії;
 • батьки учнів;
 • фізичні особи, які провадять освітню діяльність;
 • асистенти дітей з особливими освітніми потребами.

Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі (лекції, тренінги, семінари, майстер-класи, конкурси тощо) здійснюється за рішенням директора та виключно за умови згоди батьків на участь їх дітей у відповідних заходах. Відповідальність за зміст таких заходів несе директор Гімназії.

3.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку Гімназії. 

3.3. Права й обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.4. Учні Гімназії та його філії мають право на:

 • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;
 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні й нешкідливі умови навчання утримання і праці;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
 • перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування закладу;
 • участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо.

3.5. Учні зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • брати участь у різних видах трудової діяльності, що не суперечить чинному законодавству; 
 • дбайливо ставитися до державного, громадського й особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;
 • дотримуватися вимог установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Гімназії чи філії.

3.6. Залучення учнів Гімназії та його філії під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі в заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України. Залучення учнів до участі в заходах воєнізованих формувань, політичних партій (об’єднань), релігійних організацій забороняється, крім випадків, визначених статтею 31 Закону України «Про освіту».

3.7. Учні Гімназії чи філії залучаються за їхньою згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту й правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.8.За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть бути накладені стягнення відповідно до закону.

3.9. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та професійну кваліфікацію педагогічного працівника, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти. Перелік посад педагогічних працівників системи загальної середньої освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3.10. До педагогічної діяльності в Гімназії та його філіях не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.11. Заступники директора, завідувач філії, педагогічні та інші працівники Гімназії та його філії призначаються на посади та звільняються з посад директором. Директор Гімназії має право оголосити конкурс на вакантну посаду. Порядок проведення конкурсу розробляється Гімназії та затверджується Уповноваженим органом управління. Інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами, рішеннями Засновника.

3.12. Розподіл педагогічного навантаження в Гімназії та його філії затверджується директором. Педагогічне навантаження вчителя Гімназії та його філії обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом закладу, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю. 

3.13. Директор Гімназії призначає класних керівників, завідувачів навчальних кабінетів, майстерень, навчально-дослідних ділянок, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку опорного закладу освіти.

3.14. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством. Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом, здійснюється лише за їхньої згоди.

3.15. Педагогічні працівники підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством. За результатами атестації педагогічного працівника визначається його відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія та може бути присвоєно педагогічне звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

3.16. Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

3.17. Педагогічний працівник на добровільних засадах та виключно за його ініціативою може проходити сертифікацію.

3.18. Процедуру сертифікації педагогічних працівників здійснюють спеціально уповноважені державою установи, положення про які затверджує Кабінет Міністрів України.

3.19. За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівникові видається сертифікат, який є дійсним протягом трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

3.20. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, умінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

3.21. Педагогічні працівники мають право на:

 • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
 • педагогічну ініціативу;
 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Гімназії та  послугами його філії у порядку, встановленому Гімназії відповідно до вимог чиннного законодавства;
 • кваліфікаційну  перепідготовку;
 • вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
 • захист професійної честі та гідності;
 • індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами Гімназії.
 • творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;
 • забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального та кооперативного будівництва;
 • забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством;
 • безпечні і нешкідливі умови праці;
 • подовжену оплачувану відпустку;
 • участь у громадському самоврядуванні опорного закладу освіти;
 • участь у роботі колегіальних органів управління Гімназії. 

3.22. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
 • виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених нею результатів;
 • сприяти розвитку здібностей учнів, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
 • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання учнями в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • дотримуватися педагогічної етики;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати в учнів усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати в учнів повагу до державної та рідної мов, державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища; 
 • формувати в учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня, запобігати вживанню ними та іншими особами на території Гімназії та його філії алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 • додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку Гімназії, виконувати свої посадові обов’язки;
 • виконувати накази й розпорядження директора, Уповноваженого органу управління, Засновника.

3.23. До педагогічних працівників, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку Гімназії та його філії, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору (контракту) може бути застосований один із видів дисциплінарного стягнення. Педагогічні працівники, які за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи директором відповідно до вимог чинного законодавства.

3.24. Права й обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку Гімназії.

3.25. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти та розвитку дитини. На батьків учнів покладається відповідальність за здобуття ними повної загальної середньої освіти. Злісне ухилення батьків від виконання обов’язків щодо здобуття їх дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою для позбавлення їх батьківських прав. Батьки за власною ініціативою та на добровільних засадах можуть надавати закладу освіти благодійну допомогу відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.

3.26. Батьки учнів мають право:

 • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси учнів;
 • звертатися до Гімназії, Уповноваженого органу управління;
 • обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • брати участь у громадському самоврядуванні закладу, зокрема обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування Гімназії завчасно отримувати інформацію про всі заплановані в Гімназії та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини; 
 • брати участь у розроблені програми розвитку дитини та (або) індивідуального навчального плану;
 • отримувати інформацію про діяльність Гімназії та його філії, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у Гімназії та його освітньої діяльності;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Гімназії та його філії.

3.27.Батьки учнів зобов’язані:

 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у дитини повагу до державної та рідної  мов, державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Гімназії, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

3.28. Інші права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути обумовлені Статутом Гімназії та відповідними договорами. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, Гімназія може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі про позбавлення їх батьківських прав.

3.29. Засновник забезпечує безоплатним гарячим харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну  допомогу малозабезпеченим сім’ям» та, за наявності коштів, учнів 1-4 класів та осіб інших категорій, визначених його рішенням.

3.30. За рахунок коштів батьків можуть забезпечуватися харчуванням інші здобувачі освіти.

IV. Управління Гімназією та його філією

4.1. Управління Гімназією та її  філією  в межах повноважень, визначених законами та установчими документами даного закладу, здійснюють:

 • Засновник;
 • Уповноважений орган управління;
 • директор Гімназії;
 • колегіальний орган управління Гімназії (педагогічна рада).

4.2. Засновник Гімназії:

 • затверджує установчі документи закладу та вносить зміни до них, шляхом викладення їх в   новій редакції;
 • приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу;
 • реалізує інші права, які законодавством віднесені до виключної компетенції Засновника.

4.3. Уповноважений орган управління:

 • укладає строковий трудовий договір (контракт) з директором Гімназії, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу, після погодження із Засновником;
 • розриває строковий трудовий договір (контракт) з директором Гімназії на підставах та у порядку, визначеному законодавством та установчими документами Гімназії, після погодження із Засновником;
 • призначає виконуючого обов’язки директора Гімназії та знімає ці обов’язки після погодження із Засновником;
 • вживає заходів до соціального захисту учасників освітнього процесу;
 • погоджує заохочення (преміювання, встановлення надбавок), нагородження та надання відпусток директору Гімназії;
 • притягує директора Гімназії до дисциплінарної відповідальності у відповідності до чинного законодавства України;
 • розглядає та вносить на затвердження Засновнику проекти відповідних програм;
 • подає на затвердження Засновнику кошторис та приймає фінансовий звіт Гімназії;
 • проводить моніторинг забезпечення Гімназії охоплення дітей та учнівської молоді повною загальною середньою освітою;
 • проводить моніторинг якості загальної середньої та позашкільної освіти;
 • проводить моніторинг дотримання Гімназією вимог Інструкцій з ведення діловодства;
 • проводить моніторинг відповідності навчальних планів Гімназії освітнім програмам та виконання ним навчальних планів і програм;
 • проводить моніторинг забезпечення директором Гімназії прозорості та інформаційної відповідальності діяльності закладу та його філії;
 • проводить моніторинг Гімназії з дотримання вимог положень про нагородження учнів золотими і срібними медалями та вручення   свідоцтв про базову та повну  загальну середню освіту «з відзнакою»;
 • проводить моніторинг Гімназії з дотримання вимог положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти;
 • здійснює експертизу зі створення безпечних умов проведення освітнього процесу в Гімназії та його філії;
 • вивчає та проводить службові перевірки з розгляду звернень громадян;
 • здійснює організаційні заходи щодо підготовки Гімназії та його філії до нового навчального року.

4.4. Засновник або Уповноважений ним орган управління не має права втручатися в діяльність Гімназії, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

4.5. Засновник за поданням Уповноваженого органу управління затверджує структуру і граничну штатну чисельність Гімназії.

4.6. Засновник Гімназії зобов’язаний:

 • забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази Гімназії на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;
 • у разі реорганізації чи ліквідації Гімназії забезпечити учням можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;
 • забезпечити відповідно до законодавства створення в Гімназії безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

4.7. Директор Гімназії здійснює безпосереднє управління закладом та його філією і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність Гімназії. Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність директора Гімназії визначаються законом та установчими документами Гімназії. Директор є представником Гімназії у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами Гімназії.

4.8. Директор Гімназії призначається на посаду та звільняється з посади Уповноваженим органом управління після погодження із Засновником Гімназії. Претендентом на посаду директора Гімназії може бути особа, що є громадянином України, яка вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а  також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

4.9. Директор Гімназії призначається на посаду на умовах контракту за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду директора вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники Засновника Гімназії, трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів Гімназії, громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

4.10. Положення про конкурс на посаду директора Гімназії розробляє Уповноважений орган управління та затверджує Засновник.

4.11. Одна і та сама особа не може бути директором Гімназії більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді директора Гімназії, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в Гімназії на іншій посаді.

4.12. У разі надходження до Засновника Гімназії обґрунтованого звернення  органу самоврядування Гімназії щодо звільнення директора закладу, Засновник зобов’язаний розглянути його і прийняти обґрунтоване рішення у найкоротший термін.          

4.13. Директор Гімназії в межах наданих йому повноважень:

 • організовує діяльність Гімназії та його філії;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності Гімназії та його філії;
 • призначає на посаду та звільняє з посади працівників Гімназії та його філії, визначає їх функціональні обов’язки;
 • забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
 • забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Гімназії;
 • сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Гімназії;
 • сприяє здоровому способу життя учнів та працівників Гімназії здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами Гімназії.

4.14. Керівництво філією Гімназії здійснює завідувач філією, який призначається директором Гімназії, за відповідним погодженням із Уповноваженим органом управління. Заступників завідувача філією призначає директор Гімназії.  Призначення на посаду та звільнення з посади працівників Гімназії та його філії здійснює директор Гімназії

4.15. Основним колегіальним органом управління Гімназії є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом України «Про освіту» та даним Статутом. Усі педагогічні працівники Гімназії мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

4.16. Головою педагогічної ради є директор Гімназії.

4.17. Засідання педагогічної ради проводяться в міру потреби, але не менш ніж чотири рази на рік.

4.18. Педагогічна рада Гімназії:

 • планує роботу Гімназії;
 • схвалює освітні програми Гімназії та оцінює результативність їх виконання;
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізм забезпечення академічної доброчесності;
 • розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 • приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів, працівників Гімназії та інших учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників Гімназії та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
 • має право ініціювати проведення позапланового інстутиційного аудиту Гімназії та проведення громадської акредитації Гімназії;
 • розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю Гімназії, віднесені законом до її повноважень.

4.19. Рішення педагогічної ради Гімназії вводяться в дію рішеннями директора Гімназії.

4.20. Громадське самоврядування в Гімназії – це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в Гімназії, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді  (контролі) та в управлінні закладом у межах повноважень, визначених законом та установчими документами Гімназії.

4.21. В Гімназії можуть діяти:

 • органи самоврядування працівників Гімназії та його філії;
 • органи самоврядування учнів;
 •  органи батьківського самоврядування.

4.22. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Гімназії є загальні збори (конференція) колективу. Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються Статутом Гімназії й колективним договором. Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора Гімназії про здійснення керівництва закладом, розглядають питання освітньої, методичної, економічної та фінансово-господарської діяльності Гімназії. Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників Гімназії– зборами трудового колективу;
 • учнів Гімназії другого-третього ступеня – класними зборами;
 • батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає певну кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників Гімназії та його філій – 30, від учнів – 5, від батьків і представників громадськості – 5. Термін повноважень представників становить один рік. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради Гімназії, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини від їхньої загальної кількості, директор Гімназії, Засновник.

Загальні збори (конференція):

 • обирають раду Гімназії, її голову, встановлюють термін їхніх повноважень;
 • заслуховують звіт директора й голови ради Гімназії;
 • розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності Гімназії;
 • затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Гімназіїприймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.23. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада Гімназії.

4.24. Метою діяльності ради є:

 • сприяння демократизації та гуманізації освітнього процесу; 
 • об’єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Гімназії та вдосконалення освітнього процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Гімназії;
 • розширення колегіальних форм управління Гімназії;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних із організацією освітнього процесу.

4.25. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) Гімназії. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їхньою доцільністю, але має бути не меншою за чотири рази на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Гімназії, Засновника, а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Гімназії, доводяться за 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації Гімназії з рішенням ради, створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Гімназії          

4.26. З метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості, Гімназія формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію.

4.27. Гімназія забезпечує на своєму вебсайті відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • Статут Гімназії;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм;
 • структура та органи управління Гімназії;
 • кадровий склад Гімназія та його філії згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в Гімназії, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за Гімназією його Засновником;
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в Гімназії та його філії;
 • мова освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення Гімназії (згідно з ліцензійними умовами);
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність Гімназії;
 • правила прийому до Гімназії;
 • умови доступності Гімназії для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням Гімназії або на вимогу законодавства.

4.28. Гімназія оприлюднює на своєму вебсайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база Гімназії, його філії включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі Гімназії. Гімназія повинна бути забезпечена належним чином обладнаними спортивними об’єктами, кабінетами фізики, хімії, біології, географії та іншими, лабораторіями, навчальними майстернями, комп’ютерним і мультимедійним обладнанням, швидкісним доступом до мережі Інтернет.

5.2. Майно Гімназії належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління, відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування й Статуту Гімназії та укладених ним угод.

5.3.  Гімназія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Гімназії проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Гімназії внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. База Гімназії для забезпечення освітнього процесу складається із навчальних кабінетів, майстерні, комп’ютерного кабінету, а також  спортивного, актового залів, бібліотеки, архіву, їдальні, приміщення для навчально-допоміжного персоналу, кімнати практичного психолога, інклюзивно-ресурсної кімнати  тощо.

5.6. Гімназія має земельну ділянку, на праві постійного користування, де розташовані спортивні майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

VI. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність Гімназії здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису Гімназії є:

 • кошти Засновника;
 • кошти бюджетів в розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти та кошти інших рівнів бюджету;
 • кошти фізичних, юридичних осіб;
 • кошти, отримані за надання платних послуг;
 • доходи   від здавання в оренду приміщень, споруд, обладнання; 
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3. В Гімназії може створюватися фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок залучених коштів. Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюються Гімназією згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради Гімназії, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

6.4. Гімназія  має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5.  Порядок діловодства в Гімназії та його філії визначається директором Гімназії відповідно до законодавства.

6.6. Ведення фінансової документації здійснюється відділом бухгалтерського обліку та звітності управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.

6.7. Штатні розписи Гімназії та його філії затверджуються директором Гімназії на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

6.8. Доходи (прибутки) Гімназії у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержаних закладом від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої даним Статутом, звільняються від оподаткування. Доходи (прибутки) Гімназії використовуються виключно для фінансування видатків та утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначені установчими документами.

6.9. Звітність про діяльність Гімназії встановлюється відповідно до законодавства.

VII. Міжнародне співробітництво

7.1.  За наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень Гімназії має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Гімназія має право укладати угоди про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн відповідно до чинного законодавства.

7.3. Участь Гімназії у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

VІІІ. Контроль за діяльністю Гімназії

8.1.  Державний контроль за діяльністю Гімназії здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти. 

8.2.  Державний контроль здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

8.3.  Основною формою державного контролю за діяльністю Гімназії є інституційний аудит, що проводиться центральним органом виконавчої влади не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому спеціальним законом.

8.4.  З метою визнання якості освітньої діяльності Гімназії та формування його позитивного іміджу і репутації може здійснюватися громадська акредитація закладу на добровільних засадах за запитом закладу.

8.5. Громадська акредитація Гімназії здійснюється акредитованими в установленому порядку фаховими громадськими об’єднаннями, іншими акредитованими юридичними особами, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності.

IX. Реорганізація або ліквідація Гімназії

9.1.  Рішення про реорганізацію або ліквідацію Гімназії та його філії приймає Засновник. Реорганізація Гімназії відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу.

9.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом.

9.3.  Засновник, суд або орган, що прийняв рішення про припинення, зобов’язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про припинення письмово повідомити про це рішення орган, що здійснює державну реєстрацію.

9.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Гімназії, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.

9.5.  У разі припинення Гімназії як юридичної особи внаслідок ліквідації, реорганізації передбачається передача активів одній чи кільком неприбутковим організаціям відповідного виду (визначених навчальних закладів-правонаступників відповідно до чинного законодавства) або зарахування до доходу бюджету.

Х. Статут Гімназії

10.1. Статут Гімназії вступає в силу з дня його державної реєстрації.

10.2. Виключне право внесення змін та доповнень в окремі розділи Статуту належить Засновнику, оформляється шляхом викладення Статуту у новій редакції і підлягає реєстрації в установленому законом порядку.

10.3. Зміни і доповнення до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації відповідно до запису у Єдиному державному реєстрі.

10.4. Питання, не врегульовані даним Статутом, вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь