Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Статут Соломонівської гімназії

Дата: 16.08.2021 11:46
Кількість переглядів: 1266

 ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 3 сесії 8 скликання
Чопської міської ради
Ужгородського району
Закарпатської області
від 02.03.2021 р.  № 18

 СТАТУТ
Соломонівської гімназії
Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області

І. Загальні положення

1.1. Соломонівська гімназія Чопської міської ради  Ужгородського району Закарпатської області (далі – Гімназія) перейменована з  Соломонівської гімназії Ужгородської районної ради Закарпатської області (код за ЄДРПОУ 22097365).

Форма власності закладу освіти – комунальна.

Організаційно-правова форма Гімназії – комунальна організація (установа, заклад).

Тип закладу – Гімназія.

1.2. Найменування Гімназії:

Повне: Соломонівська гімназія Чопської міської  ради Ужгородського району Закарпатської області.

Скорочене: Соломонівська гімназія.

Місцезнаходження: 89460, Закарпатська область, Ужгородський район, с.Соломоново, вул. Тисова, 2.

1.3. Гімназія  є юридичною особою, має печатку, штамп, офіційні бланки з відповідними реквізитами, код за ЄДРПОУ.

1.4. Засновником Гімназії є Чопська міська територіальна громада в особі представницького органу Чопської міської ради Закарпатської області, код за ЄДРПОУ 04053737, місцезнаходження: 89502, Закарпатська область, Ужгородський район, м. Чоп, вул. Берег, 2, (далі – Засновник).

1.5. Уповноваженим органом управління є управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради, код за ЄДРПОУ 26463884, місцезнаходження: 89502, Закарпатська область, Ужгородський район, м. Чоп, вул. Миру, 13А,  (далі – Уповноважений орган управління).

1.6. Засновник затверджує Статут Гімназії, вносить зміни до нього та здійснює інші дії.

1.7. Гімназія – неприбутковий, некомерційний заклад освіти, який забезпечує здобуття початкової та базової середньої освіти.

1.8. Головною метою Гімназії є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

- вільне володіння державною мовою;

- здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

- математична компетентність;

- компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

- інноваційність;

- екологічна компетентність;

- інформаційно-комунікаційна компетентність;

- навчання впродовж життя;

- громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

- культурна компетентність;

- підприємливість та фінансова грамотність;

- інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

1.9. Головними завданнями Гімназії є:

-  виховання громадянина України;

- формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду, набуття соціального досвіду;

- виконання вимог Державних стандартів початкової та базової середньої освіти, підготовка учнів до соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту і трудової діяльності;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

1.10. Гімназія в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, Статутом.

1.11. Гімназія самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та Статутом.

1.12. Гімназія як заклад загальної середньої освіти має такі структурні підрозділи:

- початкова школа – заклад освіти I ступеня, що забезпечує початкову освіту;

- гімназія – заклад середньої освіти II ступеня, що забезпечує базову середню освіту.

1.13. Гімназія може мати у своєму складі класи (групи) з вечірньою (заочною), дистанційною формою навчання (або використовувати технології дистанційного навчання), класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

1.14. Гімназія несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.15. У Гімназії визначена українська та угорська мови навчання.

1.16. Гімназія має право:

- проходити в установленому порядку інституційний аудит та ліцензування;

- визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

- затверджувати навчальний план, складений відповідно до освітньої програми Гімназії;

- затверджувати розподіл тижневого навантаження та тарифікацію педагогічних працівників;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні освітні програми;

- спільно з вищими закладами освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному чинним законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу;

- користуватись пільгами, що передбачені для закладів державної освітньої системи;

- організувати підготовку, перепідготовку підвищення кваліфікації, стажування педкадрів;

- спрямовувати у встановленому порядку кошти, виділені для Гімназії, на ремонт, благоустрій та реконструкцію приміщень та території?

- об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших установ, організацій, підприємств, вищих закладів освіти, як в Україні так і за її межами.

1.17. У Гімназії створюються та функціонують:

методичне об’єднання учителів гуманітарного циклу;

методичне об’єднання учителів природничо-математичного циклу;

методичне об’єднання учителів художньо-естетичного циклу;

методичне об’єднання учителів початкових класів;

методичне об’єднання класних керівників.

1.18. Медичне обслуговування здобувачів освіти здійснюється медичними працівниками, які входять до штату закладу освіти або штату закладів охорони здоров’я у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

1.19. Взаємовідносини Гімназії з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. Організація освітнього процесу

2.1. Гімназія планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного та тижневого планів. 

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Гімназії, визначаються перспективи її розвитку.

2.2. Основним документом, що регулює освітній процес, є освітня програма. Освітня програма Гімназії може бути розроблена на основі типових освітніх програми, затверджених Міністерством освіти і науки України, або освітніх програм, розроблених суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами, затверджених центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти. Освітня програма, розроблена не на основі типової освітньої програми, підлягає затвердженню центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти. Рішення про використання освітньої програми, розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої програми, приймається педагогічною радою Гімназії.

Освітня програма схвалюється педагогічною радою і затверджується директором Гімназії.

2.3. Педагогічні працівники Гімназії самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Гімназія здійснює освітній процес за п’ятиденною формою навчання.

2.5. Зарахування учнів до Гімназії проводиться за наказом директора на підставі заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

2.6. За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів та відповідно до рішення засновника у Гімназії можуть функціонувати групи подовженого дня, фінансування яких здійснюється за кошти Засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора Гімназії на підставі заяв батьків (осіб, які їх замінюють).

2.7. У Гімназії, за зверненнями батьків, можуть бути створені класи інклюзивного навчання. Створення таких класів відбувається згідно з чинним законодавством.

2.8. Освітній процес у Гімназії організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються Гімназією у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: осінні, зимові та весняні.

2.9. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених чинним законодавством України).

2.10. З урахуванням місцевих особливостей кліматичних умов можуть змінюватись тривалість, структура навчального року та графік учнівських канікул, що протягом навчального року становлять не менше  30 календарних днів.

2.11. Тривалість уроків у початковій школі становить: у 1-х класах –  35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-9-х класах – 45 хвилин.

2.12. Тижневий режим роботи Гімназії, щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, затверджується директором Гімназії у погодженні з територіальним органом Держпродспоживслужби.

Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків лабораторних і виконання контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Гімназії проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

Гімназія відповідно до Положення Міністерства освіти і науки України про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти може організовувати навчання за екстернатною формою (екстернат), сімейною (домашньою) формою та педагогічним патронажем.

2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.14. У Гімназії визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючих нормативів.

У документі про освіту (табелі навчальних досягнень, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.15. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів та батьків.

2.16. Мережа класів визначається Гімназією самостійно з урахуванням учнівського контингенту, можливостей, власної матеріальної бази, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, та затверджується Засновником. Наповнюваність класів встановлюється відповідно до існуючих нормативів та може бути зменшена Засновником.

2.17. Навчання і виховання учнів Гімназії ведеться в процесі навчальної діяльності та позакласної роботи. Основною формою організації освітнього процесу є урок.

2.18. Поглиблення підготовки учнів понад державного стандарту досягається шляхом вивченням спеціальних курсів, факультативів, занять в гуртках, клубах, проходженням стажування, практики в наукових лабораторіях та на виробництві згідно з відповідними угодами з закладами вищої освіти. Вчителю надається можливість широко застосовувати інноваційні технології та проектування, конструювання, моделювання.

2.19. Домашні завдання задаються з урахуванням індивідуальних особливостей та педагогічних вимог. Їх доцільність, характер, зміст і обсяг визначаються вчителем.

2.20. Переведення учнів Гімназії до наступного класу здійснюється відповідно до Порядку Міністерства освіти і науки України.

2.21. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації, що проводиться відповідно до Порядку Міністерства освіти і науки України.

2.22. Учням, які закінчили певний структурний підрозділ Гімназії, видається відповідний документ про освіту:

- після закінченні початкової школи – табель навчальних досягнень (з 2022 року – свідоцтво про здобуття початкової освіти);

- після закінчення Гімназії – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти.

2.23. За особливі успіхи у навчанні, дослідницькій, пошуковій, науковій діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до учнів можуть застосовуватися різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення. До видів заохочення і відзначення учнів може бути віднесено нагородження похвальним листом. Рішення про заохочення (відзначення) учня приймає педагогічна рада Гімназії.

2.24. З метою організації та координації навчально-методичної, наукової роботи в Гімназії створюється методична рада, в яку входять адміністрація, керівники методичних об’єднань, вчителі-методисти.

Методична рада:

- вносить пропозиції до освітніх програм та навчальних планів  Гімназії;

- визначає варіативний компонент навчальних планів;

- рекомендує до затвердження навчальні програми, навчальні посібники, засоби навчання;

- контролює забезпечення навчання понад державний освітній мінімум (стандарт), проведення науково-дослідницької роботи.

Головою ради є директор Гімназії, заступниками – заступники директора з навчально-виховної роботи.

ІІІ. Учасники освітнього  процесу

3.1. Учасниками освітнього процесу в Гімназії є:

- здобувачі освіти;

- педагогічні працівники;

- інші спеціалісти закладу;

- батьки або особи, які їх замінюють;

-  фізичні особи, які провадять освітню діяльність;

- інші особи, залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом згідно з чинним законодавством.

3.2. Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Права та обов’язки здобувачів освіти.

Здобувачі освіти мають право на:

- навчання впродовж життя та академічну мобільність;

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

- якісні освітні послуги;

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

- відзначення успіхів у своїй діяльності;

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

- безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

- повагу людської гідності;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

- отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Гімназії;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

- участь у громадському самоврядуванні та управлінні Гімназією;

- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Здобувачі освіти зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Гімназії;
 • повідомляти керівництво Гімназії про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних та інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством.

3.4. Права і обов’язки педагогічних працівників.

Педагогічні працівники мають право на:

 • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
 • педагогічну ініціативу;
 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Гімназії;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
 • захист професійної честі та гідності;
 • індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами Гімназії;
 • творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на  10 років із зарахуванням до стажу роботи;
 • забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;
 • забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством;
 • безпечні і нешкідливі умови праці;
 • подовжену оплачувану відпустку;
 • участь у громадському самоврядуванні Гімназії;
 • участь у роботі колегіальних органів управління Гімназії;
 • захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

Педагогічні працівники зобов’язані:

 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
 • виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
 • сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
 • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;
 • дотримуватися педагогічної етики;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у здобувачів освіти повагу до державної та рідної мов, державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
 • формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території Гімназії алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 • додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку Гімназії, виконувати свої посадові обов’язки;
 • повідомляти керівництво Гімназії про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію, яку отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором.

3.5. У Гімназії обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників, що здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.6.Права і обов’язки батьків здобувачів освіти.

Батьки здобувачів освіти мають право:

 • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
 • звертатися до Гімназії, Уповноваженого органу управління з питань освіти;
 • обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • брати участь у громадському самоврядуванні, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Гімназії;
 • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у Гімназії та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 • отримувати інформацію про діяльність Гімназії, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у Гімназії та його освітньої діяльності;
 • подавати керівництву або Засновнику Гімназії заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
 • вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у дитини повагу до державної та рідної мов, державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Гімназії;
 • сприяти керівництву Гімназії у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);
 • виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в Гімназії.

3.7. Представники громадськості мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Гімназії;
 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Гімназії;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації освітнього процесу.

Представники громадськості зобов’язані дотримуватися статуту Гімназії, виконувати накази та розпорядження його керівника, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 IV. Управління Гімназією

4.1. Управління Гімназією здійснюють:

Засновник;

директор Гімназії;

колегіальний орган управління Гімназією;

колегіальний орган громадського самоврядування.

Посаду директора Гімназії може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Директор Гімназії призначається на посаду за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до Положення про конкурс,  шляхом укладання трудового договору (контракту) з Уповноваженим органом управління відповідно до  чинного законодавства.

Рішення про проведення конкурсу приймається Засновником Гімназії або Уповноваженим органом управління.

Заступник директора, педагогічні та інші працівники Гімназії призначаються на посади та звільняються з посад керівником цього закладу. Директор Гімназії має право оголосити конкурс на вакантну посаду.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування Гімназії є загальні збори  колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників Гімназії – зборами трудового колективу;

учнів Гімназії – класними зборами;

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради Гімназії, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Гімназії, Засновник.

Загальні збори:

розглядають та схвалюють проект колективного договору;

затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;

визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії з трудових спорів;

обирають комісію з трудових спорів.

обирають раду Гімназії, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

заслуховують звіт директора і голови ради Гімназії;

розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності Гімназії;

затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Гімназії;

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;

Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

4.3. У період між загальними зборами діє рада Гімназії.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;

об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Гімназії та удосконалення освітнього процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Гімназією;

розширення колегіальних форм управління Гімназією;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку Гімназії та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;

формування навичок здорового способу життя;

створення належного педагогічного клімату в Гімназії;

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків та дослідницько-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

підтримки громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та закладом з метою забезпечення єдності освітнього  процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ ступеня навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами Гімназії.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися й головою або з ініціативи директора Гімназії, Засновника, Уповноваженого органу управління, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту Гімназії, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації Гімназії з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Гімназії.

4.3.5. Очолює раду Гімназії голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не може бути директор Гімназії.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Гімназії, пов’язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада Гімназії:

організовує виконання рішень загальних зборів;

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає план роботи Гімназії;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту Гімназії;

розглядає режим роботи Гімназії;

сприяє формуванню мережі класів, обґрунтовуючи її доцільність;

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

розглядає  навчальний план  Гімназії;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань освітньої  та фінансово-господарської діяльності;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

розглядає питання родинного виховання;

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

розглядає питання здобуття обов’язкової повної загальної середньої освіти учнями;

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи Гімназії;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4. При Гімназії за рішенням Засновника може створюватися і діяти піклувальна (наглядова) рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;

сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

аналізувати та оцінювати діяльність закладу та його директора;

контролювати виконання кошторису та/або бюджету Гімназії і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;

вносити Засновнику Гімназії подання про заохочення або відкликання директора з підстав, визначених законодавством;

здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі до 15 осіб з представників органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій,  закладів освіти, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах Гімназії шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в освітній процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора Гімназії.

4.5.3. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу Гімназії, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

скликає і координує роботу піклувальної ради;

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, визначених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора Гімназії, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної бази Гімназії;

залучати додаткові джерела фінансування Гімназії;

вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Гімназії;

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи Гімназії, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6. У Гімназії  може діяти учнівське самоврядування з метою формування та розвитку громадянських, управлінських і соціальних компетентностей учнів, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту, здорового способу життя тощо.

Учнівське самоврядування здійснюється учнями безпосередньо і через органи учнівського самоврядування.

Учні мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні, зокрема на участь у роботі дорадчих (консультативних із певних питань), робочих (робочих групах тощо) та інших органів учнівського самоврядування, а також вільно обирати та бути обраними до виборних органів учнівського самоврядування.

4.6.1 Учнівське самоврядування може діяти на рівні класу Гімназії.

Органи учнівського самоврядування утворюються за ініціативою учнів та можуть бути одноособовими, колегіальними, а також можуть мати різноманітні форми і назви.

4.6.2. Директор Гімназії сприяє та створює умови для діяльності органів учнівського самоврядування.

4.6.3 Інші учасники освітнього процесу не повинні перешкоджати і втручатися в діяльність органів учнівського самоврядування.

4.6.4. З питань захисту честі, гідності та/або прав учнів керівник учнівського самоврядування має право на невідкладний прийом директором Гімназії. Директор Гімназії зобов’язаний розглянути усну чи письмову вимогу керівника учнівського самоврядування про усунення порушень щодо честі, гідності чи прав учня закладу освіти та вжити заходів відповідно до правил внутрішнього розпорядку та/або законодавства.

Органи учнівського самоврядування мають право, але не зобов’язані вести протоколи чи будь-які інші документи щодо своєї діяльності.

4.6.5. Органи учнівського самоврядування мають право:

- брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

- проводити за погодженням з директором Гімназії організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх проведення перед керівництвом закладу;

- брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту у цьому закладі;

- вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або обговоренні плану роботи Гімназії, змісту освітніх і навчальних програм;

- через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу.

4.6.6. Діяльність органів учнівського самоврядування не повинна призводити до порушення законодавства, установчих документів Гімназії, правил внутрішнього розпорядку, прав та законних інтересів інших учасників освітнього процесу.

4.6.7. Засади учнівського самоврядування визначаються положенням про учнівське самоврядування Гімназії (за наявності), що затверджується загальними зборами уповноважених представників класів Гімназії.

У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються законодавством, правилами внутрішнього розпорядку та положенням про учнівське самоврядування Гімназії (за наявності).

4.6.8. Рішення органу учнівського самоврядування виконується учнями на добровільних засадах.

4.7 У Гімназії може діяти батьківське самоврядування. Батьківське самоврядування здійснюється батьками учнів як безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування, з метою захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення.

4.7.1. Батьки мають право утворювати різні органи батьківського самоврядування (в межах класу, закладу, за інтересами тощо).

4.7.2. Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування Гімназії.

4.7.3. Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками виключно на добровільних засадах.

Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації освітнього процесу та/або діяльності Гімназії можуть бути реалізовані виключно за рішенням керівника Гімназії, якщо таке рішення не суперечить законодавству.

Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не повинні призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, що не відповідають законодавству.

4.7.4. Органи батьківського самоврядування мають право, але не зобов’язані оформляти свої рішення відповідними протоколами.

4.7.5 Працівники Гімназії не мають права втручатися в діяльність батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань органів батьківського самоврядування

4.8. Гімназію очолює  її директор.

Директор Гімназії має право:

- діяти від імені Гімназії без довіреності та представляти заклад у відносинах з іншими особами;

- підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності  Гімназії;

- приймати рішення щодо діяльності Гімназії в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та його коштами;

- призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників Гімназії, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

- визначати режим роботи закладу;

- видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

- укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;

- звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу;

- приймати рішення з інших питань діяльності закладу.

Директор Гімназії зобов’язаний:

- виконувати  Закони України  «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»  та інші нормативні документи, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

- планувати та організовувати діяльність Гімназії;

- подавати пропозиції щодо розробки проекту кошторису Уповноваженому органу управління;

- надавати щороку Уповноваженому органу управління пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- організовувати фінансово-господарську діяльність Гімназії в межах затвердженого кошторису;

- забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку Гімназії;

- затверджувати правила внутрішнього розпорядку Гімназії;

- затверджувати посадові інструкції працівників Гімназії;

- організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

- затверджувати освітню  програму  Гімназії;

- створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

- затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Гімназії, забезпечити її створення та функціонування;

- забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

- контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

- забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

- створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

- сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

- створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю Гімназії;

- сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в Гімназії;

- формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників Гімназії;

- створювати в Гімназії безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

- організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;

- забезпечувати відкритість і прозорість діяльності Гімназії, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;

- здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

- організовувати документообіг та звітність відповідно до законодавства;

- звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку Гімназії;

- виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, Засновником, Уповноваженим органом управління, установчими документами Гімназії, колективним договором, строковим трудовим договором.

Директор Гімназії зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин.

4.9. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором Гімназії.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.10. У Гімназії створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є директор Гімназії.

4.11. Педагогічна рада розглядає такі питання:

- схвалює стратегію розвитку Гімназії та річний план роботи;

- схвалює освітню програму, зміни до неї та оцінює результати її  виконання;

- схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

- приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

- приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності Гімназії;

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або Статутом Гімназії до її повноважень.

Засідання педагогічної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформляються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.

4.12. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Гімназії. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.

V. Штатний розпис Гімназії

5.1. Штатний розпис Гімназії розробляється на основі типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та затверджується директором Гімназії за погодженням із Засновником або Уповноваженим органом управління.

VI. Матеріально-технічна база

6.1. Матеріально-технічна база Гімназії включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Гімназії.

6.2. Майно Гімназії належить їй на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування  Гімназії та укладених нею угод.

6.3. Гімназія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Гімназії проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Гімназії внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.5. Для забезпечення освітнього процесу матеріальна база Гімназії складається із навчальних кабінетів, бібліотеки, комп’ютерного кабінету.

6.6. Гімназія має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

VII. Фінансово-господарська діяльність

7.1. Фінансово-господарська діяльність Гімназії здійснюється на основі її кошторису.

7.2. Джерелами формування кошторису Гімназії є:

державний бюджет;

місцевий бюджет;

добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством.

7.3. Гімназія має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

7.4. Ведення фінансової документації здійснюється відділом бухгалтерського обліку та звітності управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.

7.5. Звітність про діяльність Гімназії встановлюється відповідно до чинного законодавства.

VIIІ. Міжнародне співробітництво

8.1. Гімназія за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

8.2. Гімназія має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

ІХ. Контроль за діяльністю Гімназії

9.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю Гімназії здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в сфері освіти та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

9.2. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами.

9.3. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит і позапланові перевірки. Інституційний аудит закладу є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю), що проводиться один раз на 10 років. Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

Х. Реорганізація або ліквідація  Гімназії

10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Гімназії приймає Засновник.

Реорганізація Гімназії відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. Із часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Гімназією.

10.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Гімназії, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.

10.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання Гімназії переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених  закладів освіти.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь