Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Статут Червонівської гімназії

Дата: 16.08.2021 11:57
Кількість переглядів: 1193

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 47 сесії 8 скликання
Чопської міської ради
Ужгородського району
Закарпатської області
05.06. 2024 №17

 

 Статут
Червонівської гімназії
Чопської міської ради Закарпатської області
(у новій редакції)

І. Загальні положення

1.1. Червонівська гімназія Чопської міської ради  Закарпатської області (далі – Гімназія) перейменована з Червонівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чопської міської ради  Ужгородського району Закарпатської області (код за ЄДРПОУ 22097260).

Форма власності закладу освіти – комунальна.

Організаційно-правова форма Гімназії – комунальна організація (установа, заклад).

Тип закладу – Гімназія.

1.2. Найменування Закладу освіти:

Повне: Червонівська гімназія Чопської міської ради  Закарпатської області.

Скорочене: Червонівська гімназія

1.3. Місцезнаходження Закладу освіти: 89400, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Червоне, вул. Шкільна, 30.

1.4. Засновником Гімназії є Чопська міська територіальна громада в особі представницького органу Чопської міської ради Закарпатської області, код за ЄДРПОУ 04053737, місцезнаходження: 89502, Закарпатська область, Ужгородський район, м. Чоп, вул. Берег, 2, (далі – Засновник).

1.5. Уповноваженим органом управління є управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради, код за ЄДРПОУ 26463884, місцезнаходження: 89502, Закарпатська область, Ужгородський район, м. Чоп, вул. Миру, 13А, (далі – Уповноважений орган управління).

1.6. Засновник затверджує Статут Гімназії, вносить зміни до нього та здійснює інші дії.

1.7. Гімназія є юридичною особою, має печатку, штамп, офіційні бланки з відповідними реквізитами, код за ЄДРПОУ.

1.8. Гімназія – неприбутковий, некомерційний  заклад освіти, який забезпечує здобуття початкової та базової середньої  освіти.

1.9. Головною метою Гімназії є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

1.10. Головними завданнями Гімназії є:

-  забезпечення реалізації права громадян на початкову та базову загальну середню;

  • виховання громадянина України;
  • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
  • формування й розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
  • виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини й громадянина;
  • розвиток особистості здобувача освіти, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
  • реалізація права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
  • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти;
  •  створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину й суспільство;
  • забезпечення оптимальних умов для розумового, морального, емоційного, фізичного розвитку дітей на основі наукового вивчення їхніх індивідуальних особливостей, інтересів, нахилів;
  •  соціальний та матеріальний захист творчо обдарованої молоді.

1.11. Гімназія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Засновника, цим Статутом, іншими власними установчими документами.

1.12. Гімназія самостійно приймає рішення з будь-яких питань у межах своє компетенції, визначеної чинним законодавством України та власним Статутом.

1.13. Гімназія несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-  безпечні умови освітнього процесу;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.14. Мовою освітнього процесу в закладі освіти є державна (українська)  мова. Заклад освіти гарантує право отримання освіти державною (українською) мовою відповідно до потреб громадян згідно із законодавством України про освіту.

1.15. Структура Гімназії:

- структурний підрозділ І ступеня, що забезпечує початкову освіту, тривалістю 4 роки;

- структурний підрозділ ІІ ступеня, що забезпечує базову середню освіту, тривалістю 5 років;

1.16. Гімназія має право:

- визначати форми, методи й засоби організації освітнього процесу за погодженням із Засновником;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого й нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

- отримувати кошти й матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

1.17. Наповнюваність класів Гімназії не може перевищувати 30 здобувачів освіти.

1.18. Наповнюваність класів Гімназії не може становити менше 5 осіб. У разі меншої кількості здобувачів освіти у класі, заняття проводяться за індивідуальною чи іншими формами навчання. Гімназія може забезпечувати здобуття початкової освіти дітьми (незалежно від їх кількості) одного або різного віку, які можуть бути об’єднані в один чи різні класи (групи). У такому разі освітній процес може організовуватися одним або кількома вчителями, або в будь-якій іншій формі, яка буде найбільш зручною та доцільною для забезпечення здобуття дітьми початкової освіти відповідно до стандарту освіти.

1.19. За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників здобувачів освіти та відповідно до рішення Засновника, в Гімназії можуть бути створені групи продовженого дня, фінансування яких здійснюється за кошти Засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством. Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей із неї здійснюється наказом директора на підставі заяви батьків чи осіб, що їх замінюють.

1.20. Гімназія приймає рішення про створення класів із поглибленим вивченням окремих предметів, інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням із Уповноваженим органом управління.

1.21. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

1.22. Індивідуальне навчання та навчання екстерном в Гімназії організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

1.23. Гімназія забезпечує академічне та професійне спрямування профільної середньої освіти. Профілі навчання в старшій школі визначаються шляхом вивчення і врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей здобувачів освіти. Пріоритетним є гуманітарний  профіль навчання. У 8-9 класах здійснюється допрофільна підготовка з метою професійної орієнтації здобувачів освіти і сприяння вибору ними напряму профільного навчання в старшій школі.

1.24. Гімназія здійснює регулярне безоплатне перевезення здобувачів освіти та педагогічних працівників із населених пунктів, що знаходяться на території обслуговування закладів освіти Чопської міської територіальної громади та за межами пішохідної доступності, до місця навчання, роботи й додому шкільним автобусом за Державною цільовою програмою «Шкільний автобус» за рахунок коштів Засновника, місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

1.25. Медичне обслуговування здобувачів освіти здійснюється медичними працівниками, які входять до штату закладу освіти або штату закладів охорони здоров’я у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

1.26. Відносини закладу освіти з юридичними й фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. Організація освітнього процесу

2.1. Гімназія планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного планів. У плані відображаються найважливіші питання роботи Закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою Закладу освіти.

2.2. Основним документом, що регламентує освітній процес, є освітня програма, яка розробляється Гімназією на основі Державних стандартів відповідного рівня та типових освітніх програм, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

  2.3. Освітня програма розробляється для одного або декількох рівнів освіти (наскрізна освітня програма).

  2.4.Освітня програма містить:

- навчальний план Гімназії, який визначає загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні загальної середньої освіти (в годинах), його розподіл між галузями знань та навчальними предметами за роками навчання, послідовність їх вивчення;

 - деталізований опис очікуваних результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти;

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

- навчальні програми предметів, що вивчаються за інваріантним і варіативним складниками;

- форми організації освітнього процесу;

- опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

- інші освітні компоненти (за рішенням Закладу освіти).

  2.5. Освітня програма має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачами освіти.

2.6. Освітня програма може мати корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

2.7. Освітня програма має передбачати досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти.

2.8. Освітні програми розробляються Гімназією на основі типових освітніх програм, схвалюються педагогічною радою та затверджуються директором Гімназії. Освітні програми можуть передбачати перерозподіл навчального часу між навчальними предметами інваріантної складової не більше, ніж 15 відсотків річного обсягу навчального часу.

2.9. На основі освітньої програми керівництво розробляє робочий навчальний план Гімназії згідно типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту здобувачів освіти, їх потреб у здобутті загальної  середньої освіти, наявного рівня освіти. Індивідуалізація та диференціація навчання забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини навчального плану. Освітня програма Гімназії  не може реалізуватися чи забезпечуватися (повністю або частково) за кошти батьків та/або здобувачів освіти. Розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний) додаються до робочого навчального плану у формі додатків і затверджуються директором Закладу освіти.

2.10. Гімназія працює за навчальними програмами, підручниками, навчальними посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечують виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.11. Гімназія здійснює освітній процес за інституційною (очною –  денною, заочною, дистанційною) та індивідуальною (екстернатною, сімейною – домашньою) формами навчання.

2.12. Гімназія забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

2.13. Засновник закріплює за Гімназією відповідну територію обслуговування й до початку навчального року бере на облік здобувачів освіти, які мають його відвідувати.

2.14. Зарахування здобувачів освіти до Гімназії здійснюється відповідно до законодавства та оформляється наказом директора.

2.15. Директор Гімназії зобов’язаний ознайомити дітей та їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, із порядком зарахування до закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

2.16.Зарахування здобувачів освіти до Гімназії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора. Для зарахування здобувача освіти до Гімназії батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), при вступі до III ступеня – документ про відповідний рівень освіти. До першого класу зараховуються, як правило, діти шести років.

2.17. Гімназія щороку, не пізніше 15 вересня, подає Уповноваженому органу управління дані про всіх здобувачів освіти, зарахованих до закладу.

2.18. У разі вибуття здобувача освіти з населеного пункту, батьки або особи, які їх замінюють, подають до Гімназії заяву із зазначенням причини вибуття. У разі переходу здобувача освіти до іншого навчального закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють,  подають до Гімназії заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу. У разі переведення здобувача освіти до іншого закладу освіти або його відрахування в установленому порядку, заклад освіти передає органу управління не пізніше 15 числа наступного місяця дані про здобувача освіти та дані про заклад освіти, де здобувач освіти продовжує навчання.

2.19. Кожен здобувач освіти Гімназії переводиться до наступного класу після завершення навчального року, крім випадків, визначених законодавством. До наступного класу не переводяться здобувачі освіти, які були відраховані із Закладу освіти до іншого закладу освіти в установленому порядку. Переведення здобувачів освіти 9 класу до наступного класу здійснюється на підставі річного оцінювання їх результатів навчання та державної підсумкової атестації згідно з рішенням педагогічної ради.

2.20. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до  Закладу освіти відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.21. Гімназія може надавати платні освітні та інші послуги згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Гімназія може надавати інші послуги, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Перелік таких послуг затверджує Засновник.

2.22. Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів освіти формується шляхом вибору ними чи їх батьками закладу освіти, освітніх програм, форм здобуття освіти, навчальних предметів і рівня їх складності, методів і засобів навчання, темпу засвоєння освітньої програми чи окремих предметів. Індивідуальна освітня траєкторія реалізується на підставі індивідуального навчального плану, що розробляється педагогічними працівниками у взаємодії із здобувачем освіти та/або його батьками, схвалюється педагогічною радою та затверджується директором Гімназії. Індивідуальний навчальний план може передбачати здійснення освітнього процесу в канікулярний період. Здобувачі освіти мають право на визнання результатів їх навчання (зокрема, з окремих предметів), передбачених відповідними державними стандартами загальної середньої освіти, що були здобуті ними шляхом неформальної та/або інформальної освіти. Визнання таких результатів навчання здійснюється шляхом їх річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації, що відбувається на загальних засадах і в загальному порядку, визначених для очної або екстернатної форми навчання. За результатами річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації педагогічна рада приймає рішення про визнання результатів навчання здобувача освіти та затвердження індивідуального навчального плану або про продовження здобуття ним відповідних предметів у загальному порядку.

 2.23. Структура навчального року, тривалість начального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються Гімназією у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

2.24. Організація освітнього процесу не може призводити до перевантаження здобувачів освіти та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти. На рівнях початкової та базової середньої освіти освітній процес організовується за такими циклами:

- перший цикл початкової освіти – адаптаційно-ігровий (1-2 класи);

- другий цикл початкової освіти – основний (3-4 класи);

- перший цикл базової загальної середньої освіти – адаптаційний (5-6 класи);

- другий цикл базової загальної середньої освіти – базове предметне навчання (7-9 класи).

2.25. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня, в День знань, і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

2.26. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять на інші види діяльності забороняються (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.27. За погодженням із Уповноваженим органом управління з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю Гімназії запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.28. Тривалість уроків у закладі освіти становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих-дванадцятих – 45 хвилин.

2.29. Тривалість навчального року має складати у 1-4 класах – не менше 720 навчальних годин, 5-9 класах – не менше 890 навчальних годин.

2.30. Для здобувачів освіти 5-9-х класів допускається проведення двох уроків поспіль з одного предмета під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання.

2.31. Гімназія може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

2.32. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку й харчування здобувачів освіти, але не менш як 10 хвилин, тривалість великої перерви після третього уроку – 25 хвилин.

2.33. Розклад уроків Гімназії складається відповідно до робочого навчального плану Гімназії з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором закладу.

2.34. Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених освітньою програмою та робочим навчальним планом Гімназії, дозволяється лише за їхньої згоди та згоди батьків або осіб, які їх замінюють. 

2.35. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог освітніх програм та індивідуальних особливостей здобувачів освіти. Домашні завдання здобувачам освіти 1-х класів не задаються.

2.36. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою закладу й затверджується директором. Тижневий режим роботи Закладу освіти затверджується в розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Гімназії проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття й заходи, передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти та на розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.37. Облік результатів навчання здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється в класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ здобувачів освіти.

2.38. Визначення результатів навчання здобувачів освіти здійснюється відповідно до діючих критеріїв оцінювання, визначених Міністерством освіти і науки України. У першому та другому класі дається словесна характеристика результатів навчання здобувачів освіти. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання результатів навчання здобувачів освіти. У документі про освіту відображаються результати навчання здобувачів освіти за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.39. Основними видами оцінювання результатів навчання здобувачів освіти є: формувальне (поточне) оцінювання, підсумкове оцінювання (семестрове та річне), державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання.

2.40. Порядок переведення і випуск здобувачів освіти визначається Інструкцією про переведення та випуск здобувачів освіти закладів освіти системи загальної середньої освіти всіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України.

2.41. Навчання у випускних (4-х, 9-х класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма й порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України. В окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації в порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я. У разі не проходження річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою особа має право впродовж місяця повторно пройти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію. У разі повторного не проходження річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації педагогічна рада до початку нового навчального року вирішує питання щодо визначення форм та умов подальшого здобуття такою особою загальної середньої освіти.

2.42. Контроль відповідності освітнього рівня здобувачів освіти, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію здобувачів освіти у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України.

2.43. Здобувачі освіти початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмового матеріалу, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (чи осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі здобувачі освіти можуть продовжувати навчання в інклюзивних класах або навчатися за індивідуальними навчальними програмами та планами за згодою батьків (чи осіб, які їх замінюють).

2.44. Здобувачі освіти початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скоригованої до індивідуальних здібностей освітньої програми, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання в тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (чи осіб, які їх замінюють).

2.45. Здобувачам освіти, які закінчили певний ступінь видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні І ступеня навчання (початкової школи) – свідоцтво про початкову освіту;

- по закінченні ІІ ступеня навчання – свідоцтво про базову середню освіту;

2.46. У документах про освіту результати підсумкового оцінювання фіксуються за 12-бальною шкалою. Здобувачі освіти з результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації не нижчими, ніж 10 балів з кожного предмета, отримують свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою чи свідоцтво про повну загальну середню освіту з відзнакою та нагороджуються срібною або золотою медалями згідно з Положенням.

2.47. З метою забезпечення якості освіти в Гімназії розробляється внутрішня система забезпечення якості освіти.

2.48. Внутрішня система забезпечення якості освіти включає:

- стратегію та процедури забезпечення якості освіти;

- систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників опорного закладу освіти;

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління опорним закладом освіти;

- створення в Гімназії інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

- інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

III. Учасники освітнього процесу

3.1. Учасниками освітнього процесу в Закладі освіти є:

- здобувачі освіти;

- педагогічні та інші працівники закладу;

- батьки здобувачів освіти;

- фізичні особи, які провадять освітню діяльність;

- асистенти дітей з особливими освітніми потребами.

Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі (лекції, тренінги, семінари, майстер-класи, конкурси тощо) здійснюється за рішенням директора Закладу освіти та виключно за умови згоди батьків на участь їх дітей у відповідних заходах. Відповідальність за зміст таких заходів несе директор Закладу освіти.

3.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку Закладу освіти. 

3.3. Права й обов’язки здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.4. Здобувачі освіти Закладу освіти мають право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

- якісні освітні послуги;

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

- відзначення успіхів у своїй діяльності;

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

- безпечні й нешкідливі умови навчання утримання і праці;

- повагу людської гідності;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Гімназії - доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

- участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь у роботі органів громадського самоврядування Гімназії;

- участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо.

3.5. Здобувачі освіти зобов’язані:

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у різних видах трудової діяльності, що не суперечить чинному законодавству; 

- дбайливо ставитися до державного, громадського й особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;

- дотримуватися вимог установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Закладу освіти.

3.6. Залучення здобувачів освіти Гімназії під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі в заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України. Залучення здобувачів освіти до участі в заходах воєнізованих формувань, політичних партій (об’єднань), релігійних організацій забороняється, крім випадків, визначених статтею 31 Закону України «Про освіту».

3.7. Здобувачі освіти Гімназії залучаються за їхньою згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту й правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.8. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть бути накладені стягнення відповідно до закону.

3.9. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та професійну кваліфікацію педагогічного працівника, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти. Перелік посад педагогічних працівників системи загальної середньої освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3.10. До педагогічної діяльності в Гімназії не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.11. Заступники директора, педагогічні та інші працівники закладу призначаються на посади та звільняються з посад директором. Директор Гімназії має право оголосити конкурс на вакантну посаду. Порядок проведення конкурсу розробляється Гімназії та затверджується Уповноваженим органом управління. Інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами, рішеннями Засновника.

3.12. Розподіл педагогічного навантаження в Гімназії затверджується директором. Педагогічне навантаження вчителя закладу загальної середньої освіти обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом закладу, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю. 

3.13. Директор Гімназії призначає класних керівників, завідувачів навчальних кабінетів, майстерень, навчально-дослідних ділянок, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку Гімназії.

3.14. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством. Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом, здійснюється лише за їхньої згоди.

3.15. Педагогічні працівники підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством. За результатами атестації педагогічного працівника визначається його відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія та може бути присвоєно педагогічне звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

3.16. Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

3.17. Педагогічний працівник на добровільних засадах та виключно за його ініціативою може проходити сертифікацію.

3.18. Процедуру сертифікації педагогічних працівників здійснюють спеціально уповноважені державою установи, положення про які затверджує Кабінет Міністрів України.

3.19. За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівникові видається сертифікат, який є дійсним протягом трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

3.20. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, умінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

3.21. Педагогічні працівники мають право на:

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

 - педагогічну ініціативу;

-  розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Закладу освіти у порядку, встановленому Закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

- захист професійної честі та гідності;

- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами Закладу освіти;

- творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;

- забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального та кооперативного будівництва;

- забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством;

- безпечні і нешкідливі умови праці;

- подовжену оплачувану відпустку;

- участь у громадському самоврядуванні Гімназії;

- участь у роботі колегіальних органів управління Гімназії.

3.22. Педагогічні працівники зобов’язані:

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів;

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

- дотримуватися педагогічної етики;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати в здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати в здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища; 

- формувати в здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території Закладу освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку Закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;

- виконувати накази й розпорядження директора Закладу освіти, Уповноваженого органууправління, Засновника.

3.23. До педагогічних працівників, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку Гімназії, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору (контракту) може бути застосований один із видів дисциплінарного стягнення. Педагогічні працівники, які за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи директором відповідно до вимог чинного законодавства.

3.24. Права й обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку Закладу освіти.

3.25. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти та розвитку дитини. На батьків здобувачів освіти покладається відповідальність за здобуття ними повної загальної середньої освіти. Злісне ухилення батьків від виконання обов’язків щодо здобуття їх дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою для позбавлення їх батьківських прав. Батьки за власною ініціативою та на добровільних засадах можуть надавати Гімназії благодійну допомогу відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.

3.26. Батьки учнів мають право:

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

- звертатися до Гімназії, Уповноваженого органу управління;

- обирати Заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

- брати участь у громадському самоврядуванні Гімназії, зокрема обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у Закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини; 

- брати участь у розроблені програми розвитку дитини та (або) індивідуального навчального плану;

- отримувати інформацію про діяльність Закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у Закладі освіти та його освітньої діяльності;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Гімназії.

3.27. Батьки учнів зобов’язані:

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

3.28. Інші права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути обумовлені Статутом Гімназії та відповідними договорами. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, Заклад освіти може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі про позбавлення їх батьківських прав.

3.29. Засновник забезпечує безоплатним гарячим харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну  допомогу малозабезпеченим сім’ям» та, за наявності коштів, осіб інших категорій, визначених його рішенням.

3.30. За рахунок коштів батьків можуть забезпечуватися харчуванням інші здобувачі освіти.

IV. Управління Гімназії

4.1. Управління Гімназії в межах повноважень, визначених законами та установчими документами даного закладу, здійснюють:

- Засновник ;

- Уповноважений орган управління;

- директор Закладу освіти;

- колегіальний орган управління Гімназії (педагогічна рада).

4.2. Засновник Гімназії:

- затверджує Статут Гімназії, вносить зміни до нього;

- приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміна типу) Гімназії;

- реалізує інші права, які законодавством віднесені до виключної компетенції Засновника.

4.3. Уповноважений орган управління:

 - призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт) відповідно до чинного законодавства України;

- розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником Гімназії з підстав та у порядку, визначеному законодавством;

- призначає виконуючого обов’язки директора Гімназії та знімає ці обов’язки після погодження із Засновником;

- вживає заходів до соціального захисту учасників освітнього процесу;

- затверджує структуру і граничну штатну чисельність Гімназії;

- погоджує заохочення (преміювання, встановлення надбавок), нагородження та надання відпусток директору закладу;

- притягує керівника Гімназії до дисциплінарної відповідальності у відповідності до вимогчинного законодавства України;

- розглядає та вносить на затвердження Засновником проекти відповідних програм;

 - проводить моніторинг забезпечення закладом загальної середньої освіти охоплення дітей та учнівської молоді повною загальною середньою освітою;

 - проводить моніторинг якості загальної середньої та позашкільної освіти;

 - проводить моніторинг дотримання закладом вимог Інструкцій з ведення діловодства;

- проводить моніторинг відповідності навчальних планів Гімназії освітнім програмам та виконання ним навчальних планів і програм;

 - проводить моніторинг забезпечення директором прозорості та інформаційної відповідальності діяльності закладу;

 - проводить моніторинг щодо дотримання Гімназією вимог положень про нагородження здобувачів освіти золотими і срібними медалями та вручення   свідоцтв про базову та повну  загальну середню освіту «з відзнакою»;

- проводить моніторинг щодо дотримання Гімназією вимог положення про державну підсумкову атестацію здобувачів освіти у системі загальної середньої освіти;

- вивчає та проводить службові перевірки з розгляду звернень громадян;

- здійснює організаційні заходи щодо підготовки Гімназії до нового навчального року.

4.4. Засновник або Уповноважений ним орган управління не мають права втручатися в діяльність Гімназії, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

4.5.  Засновник Гімназії зобов’язаний:

- забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

- у разі реорганізації чи ліквідації Гімназії забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

- забезпечити відповідно до законодавства створення в Гімназії безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

4.6. Директор Гімназії здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність. Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність директора Гімназії визначаються законом та установчими документами. Директор є представником Гімназії у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами Закладу освіти.

4.7. Уповноважений орган управління зобов’язаний організувати підвезення здобувачів освіти і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання відповідно до розкладу уроків Закладу освіти.

 4.8. Директор Гімназії призначається на посаду на умовах контракту за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду директора вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники Засновника закладу, Уповноваженого органу управління, трудового колективу, громадського об’єднання батьків здобувачів освіти Гімназії, громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти територіальної громади. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

4.9. Положення про конкурс на посаду директора Гімназії розробляє Уповноважений орган управління та затверджує Засновник.

4.10. Одна і та сама особа не може бути директором Гімназії більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді директора закладу освіти, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в Гімназії на іншій посаді.

4.11. У разі надходження до Засновника обґрунтованого звернення органу самоврядування Гімназії щодо звільнення директора закладу, Засновник зобов’язаний розглянути його і прийняти обґрунтоване рішення у найкоротший термін.

4.12. Директор Гімназії в межах наданих йому повноважень:

- організовує діяльність Закладу освіти;

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності Гімназії;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників Гімназії, визначає їх функціональні обов’язки;

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Гімназії;

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Гімназії- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників Гімназії- здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами Гімназії.

4.13. Основним колегіальним органом управління навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом України «Про освіту» та даним Статутом. Усі педагогічні працівники Гімназії мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

4.14. Головою педагогічної ради є директор Закладу освіти.

4.15. Засідання педагогічної ради проводяться за потреби, але не менш ніж чотири рази на рік.

4.16. Педагогічна рада Гімназії:

- планує роботу Гімназії;

- схвалює освітні програми заклад освіти та оцінює результативність їх виконання;

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізм забезпечення академічності доброчесності;

- розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- приймає рішення щодо переведення здобувачів освіти до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення здобувачів освіти, працівників Гімназії та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання щодо відповідальності здобувачів освіти, працівників Закладу освіти та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

- має право ініціювати проведення позапланового інстутиційного аудиту Закладу освіти та проведення громадської акредитації Гімназії;

- розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю Гімназії, віднесені законом до її повноважень.

4.17. Рішення педагогічної ради Гімназії вводяться в дію рішенням директора.

4.18. Громадське самоврядування в Гімназії– це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в Гімназії, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні Закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу.

4.19. У Гімназії можуть діяти:

- органи самоврядування працівників закладу;

- органи самоврядування здобувачів освіти;

- органи батьківського самоврядування.

4.20. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Гімназії є загальні збори (конференція) колективу закладу. Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються Статутом Гімназії й колективним договором. Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання освітньої, методичної, економічної та фінансово-господарської діяльності Гімназії. Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників Гімназії– зборами трудового колективу;

- здобувачів освіти Гімназії другого-третього ступеня – класними зборами;

        - батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає певну кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників Закладу освіти – 30, від здобувачів освіти – 5, від батьків і представників громадськості – 5. Термін повноважень представників становить один рік. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради Закладу освіти, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини від їхньої загальної кількості, директор Закладу освіти.

Загальні збори (конференція):

- обирають раду Гімназії, її голову, встановлюють термін їхніх повноважень;

- заслуховують звіт директора й голови ради закладу;

- розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності Гімназії;

- затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Гімназії;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.21. В період між загальними зборами (конференціями) діє рада Гімназії4.22. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації та гуманізації освітнього процесу; 

- об’єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Гімназіїта вдосконалення освітнього процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління  Закладом освіти;

- розширення колегіальних форм управління Гімназії;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних із організацією освітнього процесу.

4.23. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, здобувачів освіти II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) Гімназії. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їхньою доцільністю, але має бути не меншою за чотири рази на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Гімназії, Засновника, а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Гімназії, доводяться за 7-ий денний термін до відома педагогічного колективу, здобувачів освіти, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації закладу освіти з рішенням ради, створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Гімназії.

4.24. З метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості, Заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію.

4.25. Гімназія забезпечує на своєму вебсайті відкритий доступ до такої інформації та документів:

- Статут Гімназії;

- ліцензії на провадження освітньої діяльності;

- сертифікати про акредитацію освітніх програм;

- структура та органи управління Гімназії;

- кадровий склад Гімназії згідно з ліцензійними умовами;

- освітні програми, що реалізуються в Гімназії, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

- територія обслуговування, закріплена за Гімназії його Засновником;

- ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у Гімназії- мова освітнього процесу;

- наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

- матеріально-технічне забезпечення Гімназії (згідно з ліцензійними умовами);

- результати моніторингу якості освіти;

- річний звіт про діяльність Гімназії;

- правила прийому до Гімназії;

- умови доступності Гімназії для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

- перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

- інша інформація, що оприлюднюється за рішенням Гімназії або на вимогу законодавства.

4.26. Гімназія оприлюднює на своєму вебсайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також інформацію про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база Гімназії, включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі Гімназії. Заклад повинен бути забезпечений належним чином обладнаними спортивними об’єктами, кабінетами фізики, хімії, біології, географії та іншими, лабораторіями, навчальними майстернями, комп’ютерним і мультимедійним обладнанням, швидкісним доступом до мережі Інтернет.

5.2. Майно закладу належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління, відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування й Статуту Гімназії та укладених ним угод.

5.3. Гімназія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. База закладу освіти для забезпечення освітнього процесу складається із навчальних кабінетів, бібліотеки, комп’ютерного кабінету, приміщення для навчально-допоміжного персоналу, кімнати практичного психолога, майстерні тощо.

5.6. Гімназія може мати земельну ділянку, де розташовані спортивні майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

VI. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність Гімназії здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису Гімназії є:

- кошти Засновника;

- кошти бюджетів в розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти та кошти інших рівнів бюджету;

- кошти фізичних, юридичних осіб;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- доходи   від здавання в оренду приміщень, споруд, обладнання; 

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3. У Гімназії  може створюватися фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб здобувачів освіти за рахунок залучених коштів. Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюються Гімназією згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради Закладу освіти, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

6.4. Гімназія має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5. Порядок діловодства в Гімназії визначається директором закладу освіти відповідно до законодавства.

6.6. Ведення фінансової документації здійснюється відділом бухгалтерського обліку та звітності управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.

6.7. Штатний розпис Гімназії затверджується директором на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти.

6.8 Доходи (прибутки) Гімназії  у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержаних Гімназією від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої даним Статутом, звільняються від оподаткування. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для фінансування видатків та утримання закладу освіти, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначені установчими документами.

6.9. Звітність про діяльність закладу встановлюється відповідно до законодавства.

VII. Міжнародне співробітництво

7.1. За наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень Гімназії має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Гімназія має право укладати угоди про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн відповідно до чинного законодавства.

7.3. Участь Гімназії у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

VІІІ. Контроль за діяльністю Гімназії

8.1. Державний контроль за діяльністю Гімназії здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти. 

8.2. Державний контроль здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є інституційний аудит, що проводиться центральним органом виконавчої влади не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому спеціальним законом.

8.4. З метою визнання якості освітньої діяльності Гімназії та формування його позитивного іміджу і репутації може здійснюватися громадська акредитація закладу на добровільних засадах за запитом закладу освіти.

8.5. Громадська акредитація Закладу освіти здійснюється акредитованими в установленому порядку фаховими громадськими об’єднаннями, іншими акредитованими юридичними особами, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності.

IX. Реорганізація або ліквідація Гімназії

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Гімназії приймає Засновник. Реорганізація закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу.

9.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом.

9.3. Засновник, суд або орган, що прийняв рішення про припинення, зобов’язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про припинення письмово повідомити про це рішення орган, що здійснює державну реєстрацію.

9.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Гімназії, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.

9.5. У разі припинення Гімназії як юридичної особи внаслідок ліквідації, реорганізації передбачається передача активів одній чи кільком неприбутковим організаціям відповідного виду (визначених навчальних закладів-правонаступників відповідно до чинного законодавства) або зарахування до доходу бюджету.

Х. Статут Гімназії

10.1. Статут Гімназії вступає в силу з дня його державної реєстрації.

10.2. Виключне право внесення змін та доповнень в окремі розділи Статуту належить Засновнику, оформляється шляхом викладення Статуту у новій редакції і підлягає реєстрації в установленому законом порядку.

10.3 Зміни і доповнення до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації відповідно до запису у Єдиному державному реєстрі.

10.4. Питання, не врегульовані даним Статутом, вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь