Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про комісії

І. Загальні положення

1.1. Положення про постійні комісії Чопської міської ради (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельного кодексу України та інших нормативних актів України.

1.2. Це Положення визначає перелік, функціональну спрямованість та порядок організації роботи постійних комісій міської ради.

1.3. Питання створення та ліквідації постійних комісій, затвердження та зміни їх складу, обрання їх голів вирішуються виключно на пленарних засіданнях міської ради. Усі інші питання вирішуються самостійно постійними комісіями.

1.4. Постійні комісії обираються на термін повноважень міської ради, підзвітні їй та відповідальні перед нею. Комісія 1 раз на рік готує та подає секретарю міської ради звіт про роботу.

1.5. До складу постійних комісій не можуть входити міський голова та секретар ради.

1.6. Кількісний склад постійної комісії має складати не менше ніж 4 депутати. При прийнятті рішення комісією, при рівній кількості голосів, голос голови комісії є вирішальним.

1.7. Кількісний та персональний склад постійної комісії встановлюється та змінюється більшістю від загального складу ради. Якщо внаслідок переходу депутата з однієї комісії до другої кількісний склад буде становити менш ніж 4 депутати, міська рада має прийняти окреме рішення щодо чисельного складу такої комісії.

Чопська міська рада забезпечує постійні комісії приміщенням для проведення засідань, в якому є вся необхідна оргтехніка, створює всі необхідні умови для роботи постійних комісій.

1.8. Це Положення, зміни, доповнення до нього затверджуються на пленарному засіданні сесії міської ради більшістю голосів від загального складу ради.

ІІ. Функції та повноваження постійних комісій

2.1. Функції постійних комісій:

- попередній розгляд питань, внесених на розгляд міської ради;

- розробка проектів рішень ради;

- здійснення контролю за виконанням рішень, прийнятих міською радою та її виконавчим комітетом;
- здійснення контролю за діяльністю виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій, що є комунальною власністю.

2.2. Повноваження постійних комісій:

- вивчення за своєю ініціативою або за дорученням міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, міського бюджету, звітів про виконання програм та бюджету та т. ін.;

- вивчення та підготовка на розгляд міської ради питань про стан і розвиток відповідних галузей господарського та соціально-культурного будівництва тощо;

- підготовка висновків і рекомендацій з питань, внесених на розгляд міської ради;
– попередній розгляд кандидатур осіб, запропонованих для обрання, затвердження, призначення або узгодження радою;

- вивчення за дорученням міської ради, міського голови або секретаря міської ради діяльності підзвітних та підконтрольних раді і виконавчому комітету органів, підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, а також питань, віднесених до відання ради.

III. Права та обов’язки постійних комісій

3.1. Постійні комісії мають право:

- самостійно визначати порядок діяльності, встановлювати внутрішню структуру, обирати заступника (заступників) та секретаря постійної комісії;

- приймати до свого розгляду будь-яке питання, що стосується діяльності міської ради та її органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;
- вносити за результатами перевірок рекомендації керівникам органів, підзвітних та підконтрольних міській раді та її виконавчому комітету, підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, а в необхідних випадках – і на розгляд міської ради або її виконавчого комітету;

- отримувати від керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності необхідні матеріали та документи відповідно до чинного законодавства;
– створювати підкомісії, підготовчі комісії, робочі групи.

3.2. Постійні комісії зобов’язані:

- розглядати проекти рішень, які виносяться на розгляд міської ради та віднесені до їх компетенції, готувати висновки та рекомендації;

- розглядати звернення, заяви, скарги фізичних та юридичних осіб, що надходять на їх адресу;

- виконувати доручення міської ради, міського голови та секретаря міської ради;
– дотримуватись вимог чинного законодавства України.

IV. Порядок роботи постійних комісій

4.1. Засідання постійних комісій є відкритими та скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в їх роботі бере участь не менш як половина від загального складу членів комісії.

4.2. Скликають і ведуть засідання постійних комісій голови комісій. В разі відсутності голів або неможливості ними виконувати свої повноваження з інших причин їх функції виконують заступники або секретарі комісій.

4.3. За результатами вивчення та розгляду питань постійні комісії готують висновки та рекомендації.

4.4. Висновки та рекомендацій постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісії та підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.

4.5. Протоколи засідань комісії підписують голова та секретар комісії.

4.6. Висновки та рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій, а протоколи спільних засідань постійних комісій – секретарем міської ради.

4.7. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи ці суб’єкти інформують постійні комісії в зазначений комісіями термін.

4.8. Висновки, протоколи комісій оприлюднюються на офіційному сайті Чопської міської ради не пізніше 5 календарних днів з дня засідання комісії.

V. Перелік постійних комісій та їх функціональна спрямованість

5.1. Постійна комісія з питань бюджету та економічного розвитку.

Постійна комісія розглядає проект міського бюджету м. Чоп на відповідний рік, пропозиції про внесення доповнень і змін до нього, звіт про виконання міського бюджету, розглядає проекти програми соціально-економічного розвитку, пропозиції про внесення змін і доповнень, звіт про виконання програми, пропозиції щодо використання та розвитку об’єктів комунальної власності, а також інші питання, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування згідно з законодавством України.

5.2. Постійна комісія з питань  земельних відносин та містобудування.
Постійна комісія розглядає питання у сфері регулювання земельних відносин та містобудування,  а також інші питання, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування згідно з законодавством України.

5.3. Постійна комісія з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, молоді і сім’ї та соціального захисту населення.

Постійна комісія розглядає питання функціонування системи освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, міжнародних відносин; проекти програм підтримки сім’ї та молоді; проекти програм соціального спрямування, а також інші питання, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування згідно з законодавством України.

5.4. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку

Постійна комісія розглядає питання, пов’язані зі станом і розвитком транспорту, підприємництва,  зв’язку, житлово-комунального господарства,  будівництва, з питань управління майном та приватизації, питання цивільного захисту населення, а також інші питання, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування згідно з законодавством України.

5.5. Постійна комісія з питань законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами, регламенту та депутатської етики.

Постійна комісія за дорученням ради або за власною ініціативою розглядає питання, пов’язані із забезпеченням і захистом прав громадян, реалізацією державної регуляторної політики, питання регламенту міської ради, депутатської етики.

Здійснює контроль за дотриманням міським головою, секретарем та депутатами міської ради вимог частини першої статті 591 Закону України «Про місцеве самоврядування  Україні», надає зазначеним особам консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

Розглядає інші питання, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування згідно з законодавством України.

 6. Голова постійної комісії

6.1. Голова постійної комісії обирається тільки на пленарному засіданні сесії міської ради з числа депутатів за пропозицією міського голови і депутатів.

6.2. Голова постійної комісії:

- організовує роботу комісії;

- інформує громадськість міста за 5 календарних днів до проведення засідання про дату, час та місце проведення засідання комісії шляхом оприлюднення даної інформації на офіційному сайті Чопської міської ради;

-  скликає і веде засідання комісії;

- підписує висновки, рекомендації та протоколи засідання комісії;

- забезпечує оприлюднення висновків, протоколів комісії на офіційному сайті Чопської міської ради не пізніше 5 календарних днів з дня засідання комісії;

 – представляє комісію у взаємовідношеннях із державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами;

- інформує на пленарному засіданні сесії міської ради позицію постійної комісії з питання порядку денного, що розглядається;

- контролює виконання рішень міської ради та виконання депутатами доручень постійної комісії;
– виконує інші повноваження, якими його наділено відповідно до законодавства України.

- у разі нагальної потреби внесення змін до обсягів субвенцій та дотацій з Державного та обласного бюджету інформувати громаду, скликати і проводити засідання комісії протягом одного дня.

6.3. Питання про переобрання голови постійної комісії може бути винесено на розгляд пленарного засідання сесії міської ради за пропозицією більшості голосів від загального складу комісії, міського голови або за письмовою заявою голови комісії.

VII. Заступник голови і секретар постійної комісії

7.1. Заступник голови постійної комісії обирається на засіданні постійної комісії з числа членів комісії.

7.2. Заступник голови постійної комісії заміщає голову комісії в разі його відсутності або неможливості ним виконувати свої повноваження.

7.3. Секретар постійної комісії обирається постійною комісією з числа членів комісії. 

7.4. Секретар постійної комісії:

- веде, оформлює документально та підписує протокол засідання постійної комісії;

- виконує повноваження голови комісії в разі відсутності його і заступника голови або неможливості ними виконувати свої повноваження.

VIII. Члени постійної комісії

8.1. Членами постійної комісії є депутати, що обрані до її складу на пленарному засіданні сесії міської ради. Депутат може бути членом тільки однієї постійної комісії міської ради та працює в ній на громадських засадах.

8.2. Протягом строку повноваження міської ради депутат має право перейти з однієї комісії до іншої, подавши попередньо заяву секретарю міської ради.

8.3. На підставі заяви, поданої депутатом, секретар міської ради готує проект рішення та вносить його в установленому Регламентом порядку на розгляд сесії міської ради.

8.4. Члени постійних комісій мають право:

- вносити пропозиції на розгляд постійної комісії;

- брати участь у роботі постійної комісії та прийнятті рішень;

- викласти письмово свою особисту думку з питань, що розглядаються постійною комісією;
– входити до складу підкомісій, підготовчих комісій, робочих груп, створених постійною комісією;
– відвідувати засідання інших постійних комісій, робочих груп, підкомісій, підготовчих комісій з правом дорадчого голосу.

8.5. Члени постійної комісії зобов’язані:

- відвідувати засідання та брати участь у роботі постійної комісії, підкомісії, робочої групи, підготовчої комісії, до складу яких їх обрано;

- дотримуватися етичних норм на засіданні комісії та при спілкуванні з депутатами, запрошеними та присутніми особами, працівниками виконавчих органів міської ради.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь