Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності управління освіти, культури, молоді і спорту

Додаток № 2
до рішення 13 сесії 8 скликання
Чопської міської ради
від 23.02.2022 № 22 

 ПОЛОЖЕННЯ
про відділ бухгалтерського обліку  та звітності управління освіти, культури, молоді і спорту 

1.Загальне положення

1.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності (надалі бухгалтерія) управління освіти, культури, молоді і спорту  Чопської міської ради сприяє найбільш ефективному і раціональному використанню коштів бюджету Чопської міської територіальної громади, які виділяються для зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів, оснащенню їх сучасними технічними засобами навчання, а також створенню необхідних умов для організації навчально-виховного процесу.

1.2.Бухгалтерія організовується при управлінні освіти, культури, молоді і спорту  Чопської міської ради як структурний підрозділ.

Видатки на утримання бухгалтерії здійснюють за рахунок коштів, передбачених бюджетом.

1.3. Бухгалтерія в своїй діяльності керується Конституцією, Бюджетним кодексом України, Законами України та постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів, Міністерства освіти і науки України та Державного казначейства України, рішеннями Чопської міської ради, Положенням про управління освіти, культури, молоді і спорту  Чопської міської ради, наказами та розпорядженнями міського голови, начальника управління освіти, відповідно до розподілу функціональних обов’язків та положенням про бухгалтерію. 

2.Основні завдання бухгалтерії

2.1. Основними завданнями бухгалтерії є:

2.1.1. Ведення координаційної роботи навчальних закладів з питань планово-фінансової діяльності та бухгалтерського обліку і складання звітності.

2.1.2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами на утримання навчальних закладів;

2.2. Здійснення контролю за правильним і економічним витрачанням коштів відповідно до їх цільового призначення за затвердженими кошторисами з урахуванням змін, внесених до них у встановленому порядку, а також за збереженням матеріальних цінностей.

2.2.1. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань в управлінні державного казначейства, достовірного та у повному обсязі їх відображення у бухгалтерському обліку та звітності.

2.2.2. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна.

2.2.3. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

2.2.4. Забезпечення ведення діловодства, архіву, бухгалтерської документації та статистичної звітності.

2.3. Відділ бухгалтерського обліку та звітності відповідно до покладених на неї завдань:

2.3.1 Веде бухгалтерський облік, відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

2.3.2. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

2.3.3. Здійснює поточний контроль за правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетних установ.

2.3.4. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

2.3.5. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей,  документів, розрахунків та інших статей балансу;

2.3.6. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

2.3.7. Забезпечує:

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

- зберігання, оформлення та передачу до архіву річної звітності, відомостей по заробітній платі, кошториси і плани асигнувань;

- користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

- даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;

2.3.8. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки майна;

2.3.9. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників;

2.3.10. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час перевірок  проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

3. Відділ бухгалтерського обліку та звітності  має право

3.1. Представляти управління освіти в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції бухгалтерії, в органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

3.2. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до бухгалтерії від посадових осіб підпорядкованих закладів освіти первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку;

3.3. Одержувати від навчальних закладів необхідні відомості, довідки та інші документи, а також пояснення до них;

3.4. Вносити начальнику управління освіти пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку.

3.5. Брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться органами виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції.

4. Штатна чисельність та кадрове забезпечення відділу бухгалтерського обліку та звітності призначення та відповідальність начальника відділу  бухгалтерського обліку та звітності.

4.1. Структуру, чисельність та фонд заробітної плати на утримання працівників бухгалтерії затверджує Чопська міська рада.

4.2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності очолює начальник  відділу  бухгалтерського обліку та звітності, який відповідно до розподілу функціональних обов’язків підпорядковується начальнику управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.

4.3. Начальник  відділу  бухгалтерського обліку та звітності призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня міським головою.

4.4. Начальник  відділу  бухгалтерського обліку та звітності повинен відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня:

4.4.1. Мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів, стаж роботи за фахом на керівних посадах не менш як два років.

4.4.2. Знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, національне положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

4.5. Начальник  відділу  бухгалтерського обліку та звітності:

4.5.1. Організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на бухгалтерію;

4.5.2. Здійснює керівництво діяльністю бухгалтерії, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

4.5.3. Здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

4.5.4. Організація та забезпечення проведення інвентаризації закладів культури та спорту Чопської міської територіальної громади.

4.6. Подає начальнику управління освіти, культури, молоді спорту Чопської міської ради  пропозиції щодо:

- визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

- визначення оптимальної структури бухгалтерії та чисельності її працівників;

- вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи;

- створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

- визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;

- притягнення до відповідальності працівників бухгалтерії, за результатами контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

- удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

- забезпечення бухгалтерської служби нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

4.7. Підписує звітність та документи, які є підставою для:

- перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

- проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

- оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

- проведення інших господарських операцій;

4.8. Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівника управління освіти  про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

4.9. Здійснює контроль за:

-  відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться;

-  складенням звітності;

- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

-  дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;

- правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг;

- відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

- станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості бухгалтерії;

- додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

- оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

-  розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників бухгалтерії;

- усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

4.10. Затверджує відомості по заробітній платі, та надає клопотання про встановлення надбавок та премій працівникам бухгалтерії згідно законодавства;

4.11. Виконує інші обов'язки, передбачені законодавством.

4.12. У разі тимчасової відсутності начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов'язків покладається на головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь